Unakıtan: Irak'a rağmen ekonomi büyüyor

Hürriyet Haber
27.10.2003 - 12:51 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Irak sorunu ve dünyadaki ekonomik durgunluğa karşın ekonominin büyüdüğünü bildirdi. Unakıtan, 2003 yılında yüzde 5.4 oranında reel büyüme gerçekleştiğini söyleyerek amaçlarının enflasyonda tek haneli rakamlara inmek olduğunu vurduladı.

Maliye Bakanı Unakıtan, 2004 mali yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Bakan Unakıtan, sunuş konuşmasında, 2003 yılının Türkiye'nin bulunduğu bölge eksenli olmak üzere dünya için kritik bir yıl olduğunu ve olmayı da sürdürdüğünü söyledi. Irak'tan kaynaklanan gelişmelerin genelde dünyayı ve global ekonomiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Unakıtan, 2003 yılında Euro bölgesi başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerin genelinde canlanma kaydedilemediğini söyledi.

Unakıtan, son verilerin ABD ekonomisinde iyileşme sürecinin başladığını gösterdiğini belirterek, ancak yüksek düzeydeki bütçe ve cari işlem açıkları ile tüketici borçlarının ekonomiyi tehdit ettiğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerden petrol ve altın fiyatlarının önemli ölçüde etkilendiğini belirten Unakıtan, bu yıl içindeki bir diğer önemli gelişmenin de euro ile dolar arasındaki mücadele olduğunu söyledi.

Türkiye'nin doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü olan bir coğrafyada ve zor bir bölgede bulunması nedeniyle ekonomik olarak da güçlü olması gerektiğini bildiren Unakıtan, şunları söyledi:    ''Ülkemizi, içine düşürüldüğü istikrarsız ve dalgalı büyüme, yüksek işsizlik, dengesiz gelir dağılımı, yüksek enflasyon ve ağır kamu borç stoku gibi ciddi ve neredeyse kronikleşmiş sorunlardan kurtarmak mecburiyeti vardır. Ekonomiyi normal işleyişine döndürmek, kamu maliyesini sağlıklı bir yapıya kavuşturup kamu kesiminin mali piyasalar üzerindeki yükünü azaltarak özel kesim yatırımlarını canlandırmak ve enflasyonu düşürerek istikrarlı bir büyümeyi sağlamak bizim temel amacımız oldu.''
 
Maliye Bakanı Unakıtan, bu amaç çerçevesinde önce krizler sonucu tıkanan ekonomiyi tekrar işler hale getirmek için yapılanları anlattı.
   
"EKONOMİMİZ BÜYÜYOR"
 
''Irak meselesine ve dünyadaki ekonomik durgunluğa rağmen bizim ekonomimiz büyüyor'' diyen Bakan Unakıtan, 2003 yılının ilk yarısında yüzde 5.4 oranında reel büyüme gerçekleştiğini, GSMH'nin ilk çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte yüzde 3.7 büyüdüğünü, ilk altı ayda tarımda yüzde 1, sanayide yüzde 5.9 ve hizmetler sektöründe de yüzde 6.3 oranlarında büyüme kaydedildiğini bildirdi.
  
Unakıtan, kapasite kullanım oranlarının, üretim endekslerindeki artışlar ve dış ticaretteki gelişmelerin 2003 yılı için hedeflenen büyüme hızının gerçekleşeceği yönünde olduğunu söyledi.
   
ENFLASYONLA MÜCADELE
 
Enflasyonla mücadelenin başarıyla sürdüğünü bildiren Unakıtan, kaydedilen gelişmeler ve beklentilerin, 2003 yılı sonu itibariyle hedefe ulaşılacağını gösterdiğini kaydetti. Maliye Bakanı Unakıtan, elde edilen gelişmelerin önemli olduğunu, ancak gelinen nokta ile yetinilmemesi gerektiğinin bildiklerini ifade ederek, ''Amacımız enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve bu düşüşü kalıcı kılmaktır''dedi.

Faizlerdeki gerilemenin umut verici olduğunu bildiren Bakan Unakıtan, Türkiye'nin içinde bulunduğu borç-faiz sarmalından kurtulması yönündeki kararlılıklarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Unakıtan, AB Maastricht kriterlerine göre kamu kesimi açığının GSYİH'nin yüzde 3'ünü aşmaması gerektiğini anımsatarak, ''Kamu kesimi açığının makul seviyelere indirilmesi amacıyla yeterli faiz dışı fazla vermek başta olmak üzere iç borç stokunun düşürülmesi ve borç faiz ödemelerinin bütçedeki payının azaltılması yönündeki mücadelemiz devam etmektedir'' dedi.

Bakan Unakıtan konuşmasında, bu mücadeleye kamu ve özel bütün kurum ve kesimlerin verdiği desteğe teşekkür etti.
   
''17.6 KATRİLYON LİRA SAPMA''
 
Unakıtan, kesin hesap yasa tasarısı görüşülecek olan 2002 yılı bütçesinde bütçe giderlerinin önceki yıla göre yüzde 43.6 oranında artarak 115.7 katrilyon lira, bütçe gelirlerinin yüzde 46.7 artarak 75.6 katrilyon lira ve bütçe açığının da yüzde 38.1 artışla 40.1 katrilyon lira düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. 2002 yılı konsolide bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerine göre 17.6 katrilyon lira sapma meydana geldiğini de bildiren Unakıtan, faiz ödemelerindeki artışın yüzde 26.3, sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferlerdeki artışın yüzde 119.2 olduğunu söyledi.
Unakıtan, faiz hariç bütçe giderlerindeki artışın ise yüzde 61.5 olduğunu, 2002 Bütçesi'nin faiz hariç dengede 11.8 katrilyon lira fazla verdiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Unakıtan, 2002 yılında bütçe giderlerinin GSMH'ya oranının yüzde 42.3'e, bütçe gelirlerinin oranının da yüzde 27.6'ya gerilediğini, bütçe açığının GSMH'ya oranının yüzde 1.8 azalarak yüzde 14.7 olduğunu, faiz hariç fazlanın GSMH'ya oranın da yüzde 4.3 olduğunu anlattı.
  
Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranının 2002'de yüzde 51.5'a yükseldiğini kaydeden Unakıtan, bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranının ise yüzde 65.3 olduğunu söyledi.
   
''BÜTÇE AÇIĞI...''
 
2003 yılı Ocak-Eylül dönemi bütçe uygulama sonuçlarının faiz dışı fazla hedefine uygun olarak gerçekleştiğini de belirten Unakıtan, bu dönemde konsolide bütçe giderlerinin 101.6 katrilyon lira, konsolide bütçe gelirlerinin ise 71.8 katrilyon lira olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Unakıtan, bütçe açığının 29.8 katrilyon lira, faiz dışı fazlanın 16.7 katrilyon lira, IMF tanımlı faiz dışı bütçe fazlasının ise 16.3 katrilyon lira olduğunu bildirdi.

Yıl sonu tahminleri esas alındığında, bütçe gider ve gelirlerinin yaklaşık yüzde 72'sinin ilk dokuz ayda gerçekleştiğini bildiren Unakıtan, IMF tanımlı faiz dışı fazlada, konsolide bütçe için belirlenen hedefin şimdiden yüzde 91'inin gerçekleştiğini anlattı.

Unakıtan, 2003 başlangıç ödeneklerini ile karşılaştırıldığında bütçe harcamalarının 4.9 katrilyon lira, bütçe gelirlerinin ise 500 trilyon lira daha az gerçekleşeceğini söyledi.
   
SAPMALAR
 
Bakan Unakıtan, gelir ve harcama kalemlerinde meydana gelen sapmalara karşın bütçe ödeneklerinin kullanımı konusunda yapılan düzenlemeler ve alınan önlemlerle konsolide bütçe için belirlenen IMF tanımlı yüzde 5'lik faiz dışı fazla hedefi olan 17 katrilyon 852 trilyon liralık hedefin aşılacağını bildirdi.

Tüm kamu sektörü için benimsenen yüzde 6.5'lik faiz dışı fazla hedefine önemli bir zorlukla karşılaşılmaksızın ulaşılacağını ifade eden Unakıtan, şunları söyledi: ''Bütçe giderleri içinde; personel harcamaları 576 trilyon lira, vergi iadeleri 1.8 katrilyon lira, sosyal güvenlik kurumlarına transferler 1.2 katrilyon lira, kuruluş transferleri 482 trilyon lira, tarımsal destekleme ödemelerinin 235 trilyon lira sapma gösterecektir.
  
Buna karşılık başlangıç ödeneklerine göre diğer cari harcamalar 810 trilyon, yatırım harcamaları 1.5 katrilyon, borç faizi ödemeleri ise 6.4 katrilyon lira daha az gerçekleşecektir.

Bütçe gelirleri içinde, vergi gelirlerinde hedefin 845 trilyon lira, katma bütçe gelirlerinde 304 trilyon lira üzerine çıkılacak; buna karşılık özel gelir ve fonlarda 1.4 katrilyon lira, vergi dışı normal gelirlerde ise 217 trilyon lira hedefin gerisinde kalınacaktır.''

Bütçe harcamalarındaki sapmanın büyük ölçüde memur ve işçilere bütçe hedeflerinin üzerinde maaş ve ücret artışı sağlanmasından kaynaklandığını bildiren Unakıtan, ihracatın öngörülenin üzerinde artması ve vergi barışı projesinin mahsup taleplerini hızlandırmasına bağlı olarak vergi iadelerinin önemli oranda artmasının da etkili olduğunu söyledi. Unakıtan, sosyal güvenlik kurumlarının prim tahsilatında yeterli artışın sağlanamaması ve sağlık alanında bazı tedbirlerin zamanında uygulamaya konulamaması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na yapılan transferler ile çiftçilere yapılan mazot desteği ödemesinin de sapmaya yolaçtığını bildirdi.

Konuşmasında bütçe gelirlerindeki sapmanın temel nedenlerini de anlatan Unakıtan, ''Bunun temel nedenleri ise özel gelirlerden bütçeye gelir kaydedilecek tutarın hedefin altında kalması, taşınmaz mal satış gelirlerinde hedefe ulaşılamaması, döner sermaye işletmeleri ile hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin düşük kalmasıdır'' dedi.
  
''PERFORMANS GÖSTERGESİ''
 
Bu yılın bütçesinin başarıya ulaşmasının önemli bir performans göstergesi niteliğinde olduğunu ifade eden Unakıtan, ''Kaynak baskısına, ulusal ve uluslararası piyasalardaki belirsizliklere, dış siyasi ve askeri gerginliklere rağmen hedeflerde belirgin bir sapma ile karşılaşılmaksızın 2003 yılı başarıyla geçirilecektir'' dedi. Unakıtan, 2003'ün başarılı bir şekilde atlatılmasında kilit unsurun tavizsiz bir şekilde uygulanan ''Mali disiplin'' anlayışı olduğunu kaydettiği konuşmasında, bu anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine yansıdığını ve harcamalarda tasarruf ve verimliliğin sağlanması için birçok tedbir alındığını söyledi.

MAKRO EKONOMİK BÜYÜKLÜKLER
 
2004'te, Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) 419.7 katrilyon lira, büyüme hızının yüzde 5, GSMH deflatörünün yüzde 11.9, TEFE ve  TÜFE yıl sonu yüzde 12, ihracatın 51.5 milyar dolar, ithalatın 75 milyar dolar olarak hedeflendiğini anlatan Unakıtan, 2003 yılı bütçe uygulamalarının başarılı olmasının, kamu maliyesinde düzlüğe çıkılmasının ve mali sorunlarının tamamen ortadan kaldırıldığı anlamına gelmediğini kaydetti. Unakıtan, ''Mali disiplin anlayışı 2004 yılında da temel öncelik olarak kalacaktır'' diye konuştu.
   
ANALİTİK BÜTÇE
 
2003 yılı bütçesini bağlamanın oldukça zor olduğunu ancak 2004 bütçesini çok daha kolay bağladıklarını belirten Unakıtan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2004 bütçesi, Türk bütçe tarihinde yeni bir anlayışın uygulamaya konulacağı bir bütçe olacaktır. Fonksiyonel sınıflandırmaya dayanan ve birkaç yıldır pilot uygulamaları yapılan (Analitik Bütçe Sınıflandırması) 2004 bütçesi ile hayata geçirilmektedir.
  
Bu yeni bütçe sınıflandırmasının en önemli özelliği kamu harcamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerinin analizine imkan sağlaması ve uluslararası karşılaştırmalar yapılmasını mümkün kılmasıdır. Bütçe kod sistemi, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir yapıya kavuşmaktadır. Bu şekilde 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program'ın gereği yerine getirilmektedir.

Analitik bütçe sınıflandırmasında bütçe gider ve gelirlerinin izlenme ve sunum şekli değişmektedir. Ancak, geçmiş yıllarla karşılaştırma yapılabilmesi ve kamuoyunca daha iyi anlaşılabilmesi açısından 2004 bütçe sunumu şu anda uygulanmakta olan bütçe sınıflandırmasına göre yapılacaktır.

2004 yılı bütçe sonuçlarının alınmaya başlaması ve kamuoyunun yeni bütçe kod yapısına alışması ile birlikte sunumlar da analitik bütçe sınıflandırmasını esas alarak yapılmaya başlanacaktır.''
   
BÜTÇE AÇIĞI
 
2004 Yılı Bütçesi'nde giderlerin 160.9 katrilyon, bütçe gelirlerinin de 114.5 katrilyon lira olacağını ifade eden Unakıtan, bütçe açığının ise 46.4 katrilyon lira olarak gerçekleşeceğini kaydetti. Faiz dışı fazlanın da 19.8 katrilyon lira düzeyinde olacağını belirten Unakıtan, IMF tanımlı faiz dışı fazlanın ise 21 katrilyon lira olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Unakıtan, 2003 yıl sonu gerçekleşme tahminlerine göre, bütçe giderlerinin yüzde 14.1, bütçe gelirlerinin yüzde 14.2, bütçe açığının ise yüzde 13.8 oranında artış göstereceğini bildirdi. Unakıtan, şöyle devam etti: "GSMH oranlarına bakıldığında, 2004 yılında 2003 yıl sonu gerçekleşme tahminlerine göre, bütçe giderlerinin oranı yüzde 39.5'ten yüzde 38.3'e, bütçe gelirlerinin oranı yüzde 28.1'den yüzde 27.3'e, vergi gelirlerinin oranı yüzde 24.3'ten yüzde 23.6'ya, bütçe açığının oranı ise yüzde 11.4'ten yüzde 11.1'e düşmektedir.

Bu oranlar, kamunun ekonomideki payının düşürülmesi ve vergi yükünün azaltılması yönünde Hükümet'imiz tarafından benimsenen genel hedeflere de birebir uyum göstermektedir.''
   
EĞİTİM, SAĞLIK VE İHRACATA DAHA FAZLA KAYNAK
 
Maliye Bakanı Unakıtan, 2004 bütçesinde yer alan ödeneklerin temel önceliklere ve kamu hizmetlerinin gereklerine uygun olarak belirlendiğini bildirdi. Eğitim, sağlık ve ihracata önceki yıllar bütçelerine göre daha fazla kaynak aktarıldığını kaydeden Unakıtan, şöyle dedi:
  
''2004 bütçesinde, personel harcamaları için 35.3, diğer cari harcamalar için 9.9, yatırım harcamaları için 7.6, transferler için 108.2 katrilyon lira ödenek teklif edilmektedir. Önemli transfer kalemlerinden borç faizi ödemelerine 66.2, KİT'lere 1.5, vergi iadelerine 11.4, sosyal güvenlik kurumlarına 16, kuruluş transferlerine 3.7, tarımsal desteklemeye 3.8 katrilyon lira ayrılmaktadır.''
   
''BÜTÇEDEKİ FAİZ BASKISI GİDEREK AZALIYOR''
 
Bütçeden borç faizi ödemelerine ayrılan payın 2002 yılındaki yüzde 44.8 seviyesinden 2003 yılında yüzde 41.9'a, 2004 yılında ise yüzde 41.1'e düşeceğinin tahmin edildiğini kaydeden Unakıtan, ''Bu veriler de göstermektedir ki bütçedeki faiz baskısı giderek hafiflemektedir. Kuşkusuz bu olumlu gelişme, siyasi istikrarın sağlanması, mali disiplin konusundaki taviz vermez tavrımız ve ekonomik programın uygulamasında gösterdiğimiz kararlılığın bir sonucudur'' diye konuştu.
  
Bakan Unakıtan ayrıca, mali durumlarında iyileşme olması beklenen sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferlerin payının ise yüzde 11.4'ten yüzde 9.9'a düştüğüne dikkat çekti.
   
BÜTÇENİN ÖZELLİKLERİ
 
Maliye Bakanı Unakıtan, 2004 yılı bütçesinin özelliklerine ilişikin de bilgi verdi. 2003 yılı bütçesinde olduğu gibi 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nda da kamu sektöründe mali disiplinin tavizsiz bir şekilde uygulanması hedefine odaklandığını belirten Unakıtan, şunları ifade etti:

''Yatırım projeleri kapsamındaki işlere başlanabilmesi için proje veya işin 2004 yılı yatırım ödeneğinin proje maliyetinin yüzde 10'undan daha az olmayacağı öngörülmektedir.

Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin 2004 yılı içerisinde edinebilecekleri taşıtlar (T) işaretli cetvelde gösterilmekle birlikte bu taşıtların edinilmesi Bakanlar Kurulu'nun kararına bağlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları arasında ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın bedelsiz olarak devrine imkan sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı'na yetki verilmektedir.

Yedek ödenekten yapılacak aktarmalarda, ilke olarak aktarılan tutar, ekleme yapılan tertibin başlangıç ödeneğinin yüzde 10'u ile sınırlandırılmaktadır. Garantili imkan limiti 1 milyar ABD doları ile sınırlandırılmaktadır.
 
Personel açıktan atamaları ile konsolide bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak memur nakilleri toplamı 40.000 kadro ile sınırlandırılmaktadır.
 
Kadroların kullanımı sıkı esas ve usullere bağlanmaktadır.Baraj, liman, havalimanı, enerji santrali, tesis gibi taşınmaz mal ve sair varlıkları işleten veya kullanan kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayri safi hasılatından, bu kullanım karşılığında belirli bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilmesi öngörülmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası kuruluşlara üye olmaları Dışişleri Bakanlığı'nın iznine bağlı kılınmaktadır. Kamulaştırma bedellerinin sertifika ile ödenmesine imkan tanınmaktadır.''
   
MEMUR AYLIKLARI
 
Maliye Bakanı Unakıtan, devlet memurlarının aylıklarına uygulanacak artış oranının bütçe imkanları ve enflasyon hedefleri dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti. Önceki yıllardan farklı olarak yılın ikinci yarısında uygulanacak katsayıların da bütçe kanunu ile belirlendiğini ifade eden Unakıtan, bu çerçevede memur aylıklarında 2004 yılının ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında da yüzde 6 artış yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Bu artışlar sonucunda 2004 yılında memurların aylıklarının ortalama yüzde 13.8, kümülatif olarak da yüzde 12.4 oranında artacağını dile getiren Unakıtan, kamu görevlilerine ayrıca Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek tarihlerde ve tutarda iki bölüm halinde toplam 160 milyon lira ilave bir ödeme daha yapılacağını söyledi.
 
Unakıtan, ''Ocak ayındaki yüzde 6 oranındaki zam sonucunda en düşük dereceli memurun maaşı 428.1 milyon liradan 454.2 milyon liraya yükselecektir. Memur emeklilerinin maaşları ise çalışanlara göre daha fazla oranda olmak üzere yüzde 7.9 ile yüzde 6.4 arasında değişen oranlarda artmaktadır. Memur emeklilerinde alt sınır aylığı 448.5 milyon liradan 483.8 milyon liraya yükselmektedir'' dedi.
   
''2004'Ü EKONOMİYLE MÜCADELE YILI İLAN EDİYORUM''
 
Bakan Unakıtan, 2004 yıl vergi stratejisinin ana hatları ile ilgili bilgi verirken ''2004 yılını (Kayıt dışı ekonomiyle mücadele) yılı ilan ediyorum'' diye konuştu.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye girişmenin tam zamanı olduğunu ifade eden Unakıtan, şunları kaydetti: ''Ülkemizin artık vergi kayıp ve kaçağına tahammülü olmadığı gibi vergi kaçırmanın hiçbir haklı nedeni de kalmamıştır. Bu nedenle 2004 yılında, vergisini zamanında ve tam ödeyenleri huzurlu, vergi kaçıranları ise zor günlerin beklediğini, önümüzdeki dönemde bakanlığımın bütün çaba ve imkanlarını bu yönde kullanacağını açık şekilde ifade etmek istiyorum.
  
Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önceliklerden birisi vergi idaresinin güçlendirilmesi ve teknolojik alt yapının geliştirilmesidir. Bu kapsamda VEDOP Projesinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çerçevesinde VEDOP 2 Projesi hayata geçirilmektedir. Bu proje ile Vergi Dairesi Otomasyonun yaygınlaştırılması, beyannamelerin internet üzerinden alınması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için vergi ambarı oluşturulması, denetim otomasyonu, hedeflenmektedir.''
  
Halen vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 56'sının bankacılık sistemi aracılığıyla tahsil edildiğini anımsatan Unakıtan, vergi ödemelerinin tamamının bankacılık sistemi ile yapılmasının amaçlandığını bildirdi.

Unakıtan, bu amaçla Ankara'da bir pilot uygulama başlatıldığını, uygulamanın kısa sürede bütün illere yaygınlaştırılmasının düşünüldüğünü söyledi.

Anayasa Mahkemesi kararları nedeniyle 2003 yılında alınan 650 trilyon lira tutarındaki Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2004 yılında mahsup ve iadesinin bütçe hazırlanması sırasında dikkate alındığını belirten Unakıtan, Vergi Barışı Projesi'nden elde edilecek gelirlerin de 2004 yılı vergi gelir tahmininde dikkate alındığını dile getirdi. Unakıtan, Vergi Barışı Projesi kapsamında 2004 yılında yaklaşık 1.2 katrilyon lira gelir beklendiğini ifade etti.
   
ÖZEL İŞLEM VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ
 
Maliye Bakanı Unakıtan, mali disiplinin bir gereği olarak özel işlem ve özel iletişim vergilerinin 2004 yılında da devam edeceğini, ancak her iki verginin de yeni bir anlayışla ele alınarak geçici olmaktan çıkarılması ve ''kullanıcı harçları'' benzeri bir yapıya kavuşturulmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Unakıtan, yeni mali disiplin gereği 2004 yılında özel gelir-özel ödenek uygulaması çerçevesinde 2 katrilyon lira tutarında tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Kemal Unakıtan, AK Parti Hükümeti'nin göreve geldiği günden beri uyguladığı vergi politikasının toplumun geniş kesimleri tarafından destek gördüğünü belirterek, bu politikalara bundan sonra da taviz verilmeksizin devam edileceğini söyledi.

Kemal Unakıtan'ın 2004 yılı bütçesini Komisyon'a sunuşu bir saat sürdü. Plan ve Bütçe Komisyonu'na daha sonra Maliye Bakanlığı bürokratları analitik bütçe konusunda brifing verdi.

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı