GeriEkonomi Tarım Ar-Ge Tebliği
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tarım Ar-Ge Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilere ve tarımsal odaklı sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi amacıyla tebliğ yayımlamıştır.

Araştırma - Geliştirme Projelerini Destekleme Tebliği(Tebliğ No: 2005/27) BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1 - Bu Tebliğ, Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilere ve tarımsal odaklı sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.KapsamMadde 2 - Bu Tebliğ, Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, araştırma yetkisi olan kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, özel sektör ve gerçek kişiler tarafından yürütülen projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.DayanakMadde 3 - Bu Tebliğ, 2/4/2005 tarihli ve 25774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/8629 sayılı Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMadde 4 - Bu Tebliğde geçen;Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,KORGEM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,APK: Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığını,TZOB: Türkiye Ziraat Odaları Birliğini,TZMO: Türkiye Ziraat Mühendisleri Odasını,Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş'yi,Proje Yürütücüsü: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan araştırmacıyı,Danışman : Hizmetinden yararlanılmak üzere yurtiçi veya yurtdışından geçici olarak temin edilen uzmanı,Kurum: Projenin fiilen yürütüldüğü kurum ve kuruluşu,Form: Bakanlıktan araştırma-geliştirme proje desteklemesi almak isteyen projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve takibi için Bakanlıkça hazırlanan Proje Formu, Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu, Proje Değerlendirme Formu, Proje Sözleşme Formu, Proje Gelişme Raporu Formu ve Proje Sonuç Raporu Formunu,Değerlendirme Kurulu (Kurul): Bakanlıkça desteklenecek araştırma-geliştirme projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı, Bakanlık Müsteşarı başkanlığında, ilgili Müsteşar Yardımcısı, APK Kurul Başkanı, TÜGEM, KORGEM ve TAGEM Genel Müdürleri ile TÜBİTAK temsilcisi ve üniversitelerin ilgili fakültelerinden birer öğretim üyesi, TZOB, TZMO, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve uygun görülen iki sivil toplum ve meslek kuruluşlarından birer temsilci  olmak üzere başkan dahil üye sayısı 14 olan kurulu,Sekreterya: Desteklenecek projelerin ön değerlendirmelerini yapan, kurulun sekreterya hizmetini yürüten, TAGEM Genel Müdürü başkanlığında, iki genel müdür yardımcısı ve üç daire başkanından oluşan birimi,ifade eder. İKİNCİ BÖLÜMUygulama Değerlendirme Kurulunun Görevleri ve işleyişiMadde 5 - Bakanlıkça desteklenecek araştırma-geliştirme projeleri için ilana çıkılması, proje önerilerinin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, projelerin yürütülmesi ve neticelendirilmesi için gerekli bütün düzenlemelerin yapılması, tedbirlerin ve kararların alınması kurulun görevidir.Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının yer aldığı tarafın kararı kabul edilir. Bakanlık mensubu olan üyeler bulundukları görev süresince kurul üyesi olup, Bakanlık dışı üyeler ise kurumlarınca iki yıl süre ile görevlendirilirler. Bu süre en fazla iki dönem daha uzatılabilir. Süresinden önce kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine süresini tamamlamak üzere aynı kurumdan bir başka temsilci atanır. Kurul üyeleri Bakan onayı ile kesinleşir. Kurulun çalışması başkanın toplantıya üyeleri davet etmesi şeklinde olur. Gerek görüldüğünde kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.Çağrı ve BaşvuruMadde 6 - Desteklenecek araştırma alanları ve proje başvuru dönemleri Bakanlıkça ilan edilir. Bu çerçevede, kurum, kuruluş ve gerçek veya tüzel kişilerce hazırlanacak proje önerileri, Bakanlıkça hazırlanan proje formatı ile ilanda belirtilen süre içinde Değerlendirme Kurulu Sekretaryasına iletilir.Destekten Faydalanacak Projeler ve Projelerin DeğerlendirilmesiMadde 7 - Araştırma geliştirme desteğinden devam eden projeler ve yeni projeler faydalanabilir. Desteklenecek projelerin değerlendirilmesinde;a) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli konular,b) Bakanlık amaçlarına uygunluğu ve yürütülebilirliği,c) Sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliği ve sektöre beklenen katkısı,d) Teknoloji geliştirme ve kullanım potansiyeli,e) Projenin yürütüleceği yer, altyapı ve personel olanakları, proje ekibinin bilgi ve tecrübesi,f) Proje bütçesi ile proje faaliyetlerinin uyumluluğu,g) Katılımcılık, yurtiçi ve yurt dışı imkanlardan ne kadar yararlanıldığıdikkate alınır.Destekleme için başvuruda bulunan projeler, Kurul tarafından değerlendirilir. Projeleri değerlendirmek için, gerekli olması halinde, Kurul uzman panelistlerden oluşturulan panelleri görevlendirebilir. Değerlendirmeler Proje Değerlendirme Formuna göre yapılır. Devam eden projelerin TÜBİTAK, DPT Müsteşarlığı ve Üniversitelerin yetkili organları tarafından onaylanmış projeler olması gerekir. Kurul tarafından desteklenmesine karar verilen projeler Bakanın onayına sunulur.SözleşmeMadde 8 - Desteklenecek projelere ilişkin sözleşmeler; proje yürütücüsü, destek başvurusunda bulunan kişi/kurum/kuruluş, araştırmanın yapılacağı kurum/kuruluş/birim ve Bakanlık dışında projeyi destekleyenler varsa bu destek sahiplerinin üst düzey yöneticileri ile Kurul Başkanı arasında imzalanır.Sözleşme Proje Sözleşme Formuna göre düzenlenir. Sözleşme, idari ve mali hükümler ile diğer hususları kapsar.İzlemeMadde 9 - Desteklenen projelerin, öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği, gelişme raporları ve gerektiğinde Kurulun görevlendireceği yetkin kişi veya kişiler tarafından yerinde inceleme yoluyla izlenir. Kurul, proje hakkında her zaman bilgi alabilir. Gelişme raporlarının hangi sıklık ve kapsamda hazırlanacağı projenin özellikleri dikkate alınarak sözleşmede belirlenir.Gelişme raporları, Proje Gelişme Raporu Formuna göre düzenlenerek sözleşmede belirtilen süreler sonunda Kurula iletilir.Proje Desteğinin Durdurulması ve İptaliMadde 10 - Onaylanan proje formatı ve sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediği tespit edilen projelere verilen destek Kurul tarafından durdurulur. Duruma göre düzeltme süresi verilebilir. Düzeltme süresinin verilmesi faydalı görülmez veya verilen süre sonunda durumda düzelme olmazsa proje desteği iptal edilir. Kurul, proje sözleşmesinin tek taraflı olarak feshine karar verebilir.Gelişme raporlarının hastalık, seyahat ve benzeri kabul edilebilir özür bildirilmeden zamanında gönderilmemesi proje desteğinin durdurulması için geçerli sebeptir.Öngörüldüğü biçimde yürütülmediği ve mücbir nedenlerle yürütülmesi geçici olarak olanaksız hale gelen proje desteği proje izleyicisinin, kurumun ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Kurul kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir. Ancak yürütülmesi olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu ve Kurulun kararı ile destek kapsamından çıkarılır.Proje yürütücüsünün, kurumun ve/veya proje personelinde meydana gelecek değişmeler Kurula en kısa sürede bildirilir, hem proje yürüten taraf hem de Kurul tarafından sözleşmede belirlendiği şekilde gerekli tedbirler alınır.Sonuç RaporuMadde 11 - Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimleri ile sonuçlarını kapsayan proje sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, Proje Sonuç Raporu Formuna göre düzenlenerek Kurula iletir. Kurul de


Yorumları Göster
Yorumları Gizle