GeriEkonomi Sezer Bankacılık Yasası'nı onayladı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sezer Bankacılık Yasası'nı onayladı

Sezer, Bankacılık Yasası'nı onayladı. Cumhurbaşkanı, onay yazısına ek olarak, yasanın uygulanmasında gözetilmesi gereken unsurları da belirtti.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bankacılık ile ilgili düzenlemeler içeren 4743 sayılı ``Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun``u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi`nden yapılan açıklamada, Anayasa`nın 89. maddesinin ikinci fıkrasında, Cumhurbaşkanı`nın, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı yasaları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte 15 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne geri göndermesini hükme bağladığı anımsatıldı.

Anayasa`nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ise ``kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne geri göndermeyi``, Cumhurbaşkanı`nın yasama ile ilgili olan görev ve yetkileri arasında saydığına dikkatin çekildiği açıklamada, şöyle devam edildi:

``Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa`da öngörülen bu yetkiye dayanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi`nce 10 Ocak 2002 gününde kabul edilen 4739 sayılı `Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun`u; 6., 7. ve geçici 1. maddeleri yeniden görüşülmek üzere 25 Ocak 2002 gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne geri göndermişlerdir.

Ancak, `Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun` 30 Ocak 2002 gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi`nce aynen kabul edilmiştir.

Anayasa`nın 89. maddesinin üçüncü fıkrasının ilk tümcesinde, `Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır` denilmektedir.

Bu kural gereğince, 4743 sayılı `Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun` yayımlanmak üzere ve Sayın Cumhurbaşkanı`nın Yasa`nın uygulanmasında gözetilmesini uygun bulduğu hususlar ile alınmasını gerekli gördüğü önlemlere ilişkin yazıyla birlikte Başbakanlığa gönderilmiştir.``
Bankacılık ile ilgili düzenlemeler içeren 4743 sayılı ``Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun``u onaylayan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Yasa`nın uygulanmasında gözetilmesini uygun bulduğu hususlar ile alınmasını gerekli gördüğü önlemlere ilişkin bir yazıyı da Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi`nden yapılan açıklamaya göre, Sezer, yazıda, Yasa`nın, mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması ve sermaye yapısı yetersiz olan bankalara sermaye katkısı sağlanması konularında kurallar içerdiğine işaret etti.

Sezer, Yasa`nın 2. maddesinde, bankalar, özel finans kurumları, diğer mali kurumlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve tasfiye halindeTürkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi`nin alacaklarının, çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek ``Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları`` kapsamında imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanarak ve gerektiğinde ek finansman da sağlanarak yeniden yapılandırılabileceğinin ya da yeni ödeme planlarına bağlanabileceğinin belirtildiğini anımsattı.

Sezer, Yasa`nın 5. maddesinin (J) fıkrasıyla, 4389 sayılı BankalarYasası`na eklenen geçici 4. maddede de bankacılık sisteminde güven ve istikrarı korumak ve ekonomik krizin Türkiye`de kurulu mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli bankaların sermayeleri üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla, kaynak aktarımı da dahil, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınacak önlemlerin ayrıntılı biçimde düzenlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sezer, anılan geçici 4. maddenin, 8. fıkrasının birinci bendinde, 7. fıkraya göre başvuruda bulunan bankalara, yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından; sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 5`ten az, ancak sıfırdan büyük ve 30 Eylül 2001 günündeki bilanço büyüklükleri itibariyle sektördeki payı asgari yüzde 1 olan bankalarda bu oranın yüzde 5`e ulaşması için gerekli sermaye artırımına ortaklarca ya da sermaye artırımına katılanlarca ödenen tutarı aşmamak koşuluyla katılınmasını; sermaye yeterliliği standart oranları yüzde 5 ve daha yüksek olan bankalarda ise sermaye yeterliliği standart oranlarının yüzde 9`a ulaşmasına yetecek kadar, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil karşılığı ve 7 yıl vadeli olmak üzere sermaye benzeri kredi sağlanmasını sağlamaya ilişkin işlemleri ayrı ayrı ya da birlikte yapmaya yetkili olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Sezer, söz konusu maddenin 8. fıkrasının 5`inci bendinde ise bankaların, birinci bendin (a) alt bendi kurallarına göre Fon tarafından bankaya yatırılan sermaye katılımlarının en az yüzde 60`ınakarşılık gelen tutarı, aynı risk grubunda bulundukları gerçek ve tüzelkişiler ile bankalar ve diğer mali kurumlar hariç olmak üzere, bankacılık ilke ve gelenekleri çerçevesinde 30 Haziran 2003 gününe kadar kredi olarak kullandıracaklarının hükme bağlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sezer, aynı maddenin 9. fıkrasında da bilanço büyüklüğü itibariyle sektördeki payları yüzde 1`in altında olan mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli bankaların da diğer bankalarladevir ya da birleşme yoluyla sektördeki paylarını en az yüzde 1`e çıkarmaları ve 7. fıkra hükümleri çerçevesinde Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu`na başvurmaları durumunda 8. fıkranın birinci bendinin (a) alt bendinde yer alan önlemlerden yararlanabileceklerininöngörüldüğünü hatırlattı.

YETKİLER ÖNEM KAZANIYOR

Sezer, şöyle devam etti:

``Yasa`nın, kamu kaynakları da kullanılarak, bir yandan alacakların yeniden yapılandırılması, bir yandan bankacılık sektörününsermaye yapısının güçlendirilmesi yoluyla sağlam ve istikrarlı bir mali sektör yaratılması, diğer yandan da açılacak kredilerle reel sektörün üretim ve istihdam yaratma işlevine yeniden kavuşturulması sağlanarak, ülke ekonomisinin canlandırılması yönünden büyük önem taşıdığı yadsınamaz.

Ancak, Yasa`nın tümünün incelenmesinden, yasa kurallarının içeriğikadar, uygulamada yapılacak düzenlemeler ve işlemlerle kullanılacak yetkilerin önem kazandığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, uygulama sürecinde yapılacak işlemlerde Yasa`nın amacına uygun davranılması ve saydamlık ilkesine özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili işlemler ve kamu kaynaklarından sermaye katkısı sağlanacak bankalar yönünden nesnel ve yansız tutum içinde olunması, hukuksal ve eylemli eşitliğin sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Ayrıca, sermaye katkısı sağlanacak bankaların yönetim kurullarında, kamu kaynağının kullanımı ve dolayısıyla kamu çıkarının korunup gözetilmesi yönünden, gerekli yetki ile donatılmış temsilci yada temsilcilerin bulundurulması vazgeçilmez önemdedir.

Öte yandan, sermaye katkısı yapılacak bankaların belirlenmesinde uygulanacak denetim yönteminden umulan yararın sağlanabilmesi için, bundan önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na devredilen bankalarla ilgili denetimlerin de bağımsız denetim kuruluşlarınca yapıldığını gözönünde tutmakta yarar bulunmaktadır.``

ÜRETİMİN ARTIRILMASI

Yazısında, ``Üretilenden çok tüketilen toplumlarda ekonominin düzelmesine olanak yoktur`` diyen Sezer, şunları kaydetti:

``Ekonominin canlanıp işsizliğin önlenebilmesi için üretimin artırılması zorunludur. Bunun da üretici sektörü desteklemekle olanaklı kılınacağı açıktır. Bu durumda, Yasa ile getirilen, Fon tarafından bankalara yapılan sermaye katılımlarının en az yüzde 60`ınakarşılık gelen tutarının kredi olarak kullandırılacağına ilişkin buyurucu kuralın özenle uygulanmasını izlemenin, Yasa`nın amacına ulaşabilmesi yönünden gerekli olduğu düşünülmektedir.``

Sezer, Yasa`nın uygulanmasında ortaya çıkabilecek kimi sorunların giderilmesi yönünden hukuksal düzenlemeler de dahil gerekli önlemlerinalınmasının uygun olacağını da vurguladı.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle