GeriEkonomi Orman arazilerinin satışı iptal edildi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Orman arazilerinin satışı iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, 4706 sayılı Yasa'nın, Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin satışını düzenleyen 3. maddesini iptal etti. Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, 4706 Sayılı Hazine'ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un, "Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerler" başlığı ile düzenlenen 3. maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu, esastan görüştü. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, yasanın, 3. maddesini iptal ettiklerini belirterek, bu kararın, 7'ye 4 oy çokluğuyla alındığını bildirdi. Kılıç, iptal edilen maddenin, Hazine adına orman sınırı dışına çıkartılan arazilerin satışını öngördüğünü belirterek, bu satışın artık yapılamayacağını kaydetti. İPTAL EDİLEN MADDEYüksek Mahkeme, daha önceki toplantılarında, 4706 sayılı Yasa'nın 3. maddesinin yürürlüğünü durdurmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin, iptal ettiği, yasanın "Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerler" başlığını taşıyan 3. maddesi şöyle: "6831 sayılı Orman Kanunu'nun değişik 2. maddesi (B) bendi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.Bakanlığın talebi üzerine bu yerlerin, daha önce kadastrosu yapılmamış ise fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak, varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle Hazine adına tescil edilir ve Bakanlığın tasarrufuna geçer. Kadastro sırasında, orman ile 6831 sayılı Orman Kanunu'nun değişik 2. maddesinin (B) bendi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan parsel arasındaki ortak sınır; orman tahdit ve/veya kadastro haritaları teknik esaslara uygun ise bu haritalara göre, değilse harita ve tutanaklarda tanımlanan orman sınır taşları esas alınmak suretiyle kadastro ekibince belirlenir. Bu yerler, Bakanlığın talebi üzerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın, gerektiğinde ifraz ve/veya tevhit de edilir. İfraz ve/veya tevhit işlemleri sırasında herhangi bir nedenle oluşmuş pafta zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, ihtilaflı ve ihtilafsız kısımlar ayrılır. İhtilafsız kısımlarda ifraz ve/veya tevhit işlemleri yapılır. Diğer bölümlerde ise gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, otuz gün süre ile belediye, muhtarlık ve kadastro müdürlüğünde ilan edilir. İlan süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde, düzeltme kesinleşir. Kadastro hizmetleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belirlenen fiyatlara, ifraz ve/veya tevhit işlemleri ise Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca belirlenen fiyatlara göre yapılır. Bu işlemler için gerekli harcamalar, Bakanlık bütçesinden karşılanır. Bu yerler; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 63. maddesinde yer alan harca esas değerinden az olmamak üzere rayiç bedeli üzerinden; köylerde varsa öncelikle kullanıcısı orman köylüsüne, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kullanıcılarına doğrudan satılabileceği gibi, aynı amaçla harca esas metrekare birim değeriüzerinden ilgili belediyelere ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne de devredilebilir. Bu yerlerin kullanıcıları tarafından satın alınmasına ilişkin talepler, öncelikle sonuçlandırılır. İdarece yapılan inceleme sonucunda, satışı uygun görülen ve bu amaçla kullanıcısına yapılan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kullanıcıları tarafından satın alınmayan yerler ile kullanıcısı bulunmayan yerler, Hazine'ye ait diğer taşınmaz mallar gibi değerlendirilir. Bu yerlerin satışı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesinde yeralan kısıtlamalara bağlı olmaksızın yapılır. Özel kanunları gereğince satışı mümkün olmayan yerlere ilişkin hükümler, saklıdır."