GeriEkonomi Mükelleflerin çapraz vergi denetimine katkısı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Mükelleflerin çapraz vergi denetimine katkısı

V.U.K’nun 148 ve 149’uncu maddelerinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 256 numaralı V.U.K genel tebliği ile bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler bir kişiden satın aldıkları mal ve/veya hizmetleri KDV hariç olmak üzere belirli tutarı aşması halinde, Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin bildirim (Form B) verme zorunluluğu getirilmişti.Maliye Bakanly?y bu kez ayny kanuni dayanaklar çerçevesinde, daha önceleri bilanço esasyna göre defter tutan mükelleflerin sadece mal ve hizmet alymlaryna ili?kin bildirim isterken 21 Temmuzda bu konu ile ilgili olarak çykardy?y 350 numaraly V.U.K. genel tebli? ile mal ve hizmet saty?laryna ili?kin bildiriminde en geç Eylül ayyna sonuna kadar verilmesini zorunlu hale getirmi?tir. Evvelden beri süregelen uygulamaya göre bazy farklylyklar içeren bu uygulamayy kysaca özetler isek ay sonuna kadar bu yükümlülüklerini yerine getirecek mükellefler açysyndan faydaly olabilece?i kanaatindeyim.Bilanço esasyna göre defter tutan mükellefler, bir ki?iden aldyklary ve katma de?er vergisi hariç 30.000 YTL’yi a?an mal ve hizmet alymlary “Form Ba”, mal ve hizmet satymlary için “Form Bs”’yi düzenlemek zorundadyrlar. Düzenlenen formlar bu ay sonuna kadar ba?ly olunan vergi dairesine verilecektir. Formlaryn nasyl doldurulaca?y, Gelir Ydaresi Ba?kanly?y’nyn internet sitesinde ve basyly formlaryn arka yüzlerinde detayly olarak açyklanmy?tyr. Bu bildirimler iki elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma de?er vergisi beyannamesini ?ekilde vergi dairesine ula?tyrylabilecektir. Ylk olarak, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlaryny mutlaka elektronik ortamda vereceklerdir. Bunun dy?ynda yukaryda sayylan mükellefiyetleri bulunmayan ancak tam otomasyonlu vergi dairesine ba?ly olan mükelleflerde ihtiyari olarak bildirimlerini (form ba ve bs) elektronik ortamda verebileceklerdir. Bugüne kadar yapylan uygulamalaryn getirdi?i aly?kanlyk ile mükellefler yanylgyya dü?ebilirler. Çünkü form b’ler katma de?er vergisi beyannameleri ile beraber veriliyordu. Ancak yeni uygulamada ,bildirimlerin  Eylül ayy sonuna kadar verilecek olmasy katma de?er vergisi beyannamesi verme süresini etkilemeyecektir.  Eski uygulamada mükellefler tarafyndan basyly ka?yt ortamynda Maliye Bakanly?y’na verilen bildirimler, bilgilerin manyetik ortamda olmamasy ve kar?yla?tyrylamamasyndan dolayy çok verimli olarak kullanylamamy?ty. Ancak bu yeni uygulama ile beraber alynan bilginin manyetik ortama aktarylmasy gibi bir sykynty olmady?yndan, elde edilen bilgiler tamamen i?lemeye müsait olarak idarenin elinde oldu?undan denetim açysyndan ve mükelleflerin çapraz olarak kontrol edilebilmesine olanak sa?layacaktyr. Bu bildirimleri ka?yt ortamynda verecek mükelleflerin sayyca ve hacimce az olmasy da kalan bilgininde kolay i?lenir hale gelmesine imkan verecektir.  Mükelleflerin tüm bilgileri elektronik olarak tutuluyor ve bunun do?al sonucu  elektronik olarak kontrol edilebiliyorsa bu a?amada olayyn taraflary olan mükellef, muhasebeci, mü?avir ve gelir idaresi kolaylykla i?lemleri yürütebileceklerdir. Ancak bu a?amaya gelinceye kadar ne yazyk ki bildirimler, idare tarafyndan istenmeye mükellefler tarafyndan da düzenlenip verilmeye devam edilecektir.NOT: Bu bölüm Gelirler Kontrolörleri Derneği yayın organı Vergi Sorunları dergisi tarafından hazırlanmıştır.