Kamu ihalelerinde 'tip sözleşme' dönemi

Hürriyet Haber
05.01.2002 - 12:17 | Son Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu'nda, kamu kurum ya da kuruluşlarının yapacağı ihalelerde hazırlanacak 'tip sözleşmeler' esas alınarak, uygulama birliği sağlanmasını öngören Kamu İhale Sözleşmeleri Yasa Tasarısı kabul edildi.

Temel yasa olarak iki bölüm halinde görüşülerek kabul edilen Yasa,kamu ihalelerine ilişkin temel kanunla birlikte 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasaya göre, kamu ihalelerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında birliği sağlamak üzere, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin tip sözleşmeler, Resmi Gazete`de yayımlanacak. İdareler, yapacakları sözleşmeleri bunları esas alarak düzenleyecekler. Yasada tip sözleşme türleri şu şekilde sıralandı:

Yapım işlerinde, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin yer listelerine dayalı olarak işin tamamı için isteklinin teklif ettiği bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi,
Mal veya hizmet alım işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi,
Yapım işlerinde, ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin yer listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerindeise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucunda bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi.

Sözleşmelerde yapılacak iş ve nitelikleri, idare, ihalenin koşulları ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin çeşitli hükümler de yeralacak.
Yapım işlerinde, yüklenici her türlü sigorta güvencesini sağlayacak.
Tip sözleşmeler, Kamu İhale Kurumu`nca ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Kamu İhale Kanunu`nun yürürlüğe gireceği tarihe kadar çıkarılacak. Bunlar yürürlüğe girinceye kadar mevcut sözleşme esasları uygulanacak.

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı anlaşması koşulu ile işin yapılma veteslim yeri, işin süresinden önce yapılması veya teslimi kaydıyla süreve buna ilişkin ödeme şartlarında değişiklik yapılabilecek.

Sözleşmeler, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilecek, bu durumda ilk ihaledeki şartlar aranacak.

Yasa, yüklenicilerin ölümü, iflası ve benzeri nedenlerde uygulanacak esasları da düzenliyor.

MÜCBİR SEBEPLER

Yasada, ihale edilen işlerde süre uzatımı, sözleşmenin feshi gibi sonuçlar doğuran mücbir sebepler, ``doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ile genel ekonomik kriz`` olarak sıralandı.

Mücbir sebeplerin yükleniciden kaynaklanmaması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi koşulu aranacak. Mücbir sebepler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 20 gün içinde idareye yazılı olarak bildirilecek.Yasanın kabul edilmesinden sonra Başkanvekili Ali Ilıksoy, TBMM Genel Kurulu`nun yaklaşık 13 saat süren birleşimini, 8 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapattı.
 

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı