GeriEkonomi Kamu İhale Yasası Resmi Gazete'de
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kamu İhale Yasası Resmi Gazete'de

Savunma, güvenlik ve istihbarat dışındaki kamu ihalelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Kamu İhale Yasası, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu ihalelerinde Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun kurallar getiren yasaya göre, kamu idareleri, yapılacak ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacaklar.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için "ÇED olumlu belgesinin" alınması zorunlu tutulacak.

Yeni düzenlemeye tabi ihalelerde "açık ihale usulü" ve "belli istekliler arasında ihale usulü" temel usul olarak uygulanacak. "Pazarlık usulü" ve "doğrudan temin" yöntemleri ise yasada belirtilen durumlarda kullanılabilecek.

Aralarında doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı ile yapım işleri bir arada ihale edilemeyecek.

İhale yetkilisi, o kuruluş bünyesinde oluşturulacak 5 kişilik "ihale komisyonu" olacak. Komisyonda, birinin başkan, ikisinin de ihale konusu işin uzmanı olması koşuluyla ilgili idare personelinden en az dört kişi bulunacak.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacak.

Yasayla, kamu ihalelerinde, ihaleye çıkarılacak alım ve yapım işleri için yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak "eşik değerler" getiriliyor.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli istekliler katılacaklar. Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde ise yerli isteklilerin lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanması konusunda ihale dokümanına hükümler konulabilecek. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yaparak ihalelere katılan yerli istekliler bundan yararlanamayacak.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği duyurulan veya ilan edilen işler, ilgili yasa ve yöntemlere göre sonuçlandırılacak.

Kamu ihalelerinde yaklaşık maliyeti düzenleyen eşik değerler, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli dairelerin mal ve hizmet alımlarında 750 milyar lira, diğer idarelerin mal veya hizmet alımlarında 1 trilyon lira, idarelerin yapım işlerinde 17.5 trilyon lira olarak kabul edilecek.

Ayrıca, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği halinde AB ülkelerindeki eşik değerler uygulanacak.

Eşik değerler ve parasal limitler, bir önceki yıla ait TEFE esas alınarak güncellenecek; her yıl 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İHALEYE KATILIM YASAĞI

Yasa, bazı yüklenicilere doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri ya da başkası adına ihaleye katılma yasağı getiriyor. Buna göre, kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile bunların eşleri ya da bunlarla ikinci dereceye kadar akraba olanlar ihaleye giremeyecekler.

İhaleyi yapan idare bünyesindeki vakıf, dernek ve sandıklar ile bunlarca kurulan şirketler kamu ihalelerine katılamayacaklar.

Yasaya göre, ihale ve ön yeterlilik dokümanı, ihaleyi yapacak kurum veya kuruluşta bedelsiz görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenler, dokümanı bedeli karşılığı satın alacaklar. İhaleye girenler teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere gerekli belgeleri bir zarfa koyacak ve zarfı mühürleyerek komisyona sunacak.

İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde 2'sinden az, yüzde 4'ünden fazla olmamak üzere geçici teminat alınacak.

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK BELGELER

İhalelerde, tedavüldeki Türk parası, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak kabul edilecek.

Türkiye'deki yabancı bankalar ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrat garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyeceği teminat mektupları da teminat olarak kabul görecek.

İhale komisyonu, belgeleri eksik olan teklifleri kabul etmeyecek.

İdare, ihale komisyonunun kararı üzerine bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal edebilecek.

KAMU İHALE KURUMU

İhaleler için, Kamu İhale Kurumu kurulacak. Kurum, Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşacak.

Biri başkan ve biri başkan yardımcısı olmak üzere 10 kişiden oluşacak Kamu İhale Kurulu'nda, Maliye Bakanlığı'ndan 2, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan 3, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlık ile Danıştay ve Sayıştay'dan 1'er temsilcinin yanı sıra TOBB ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan kamu alımlarıyla ilgili meslek gruplarından 1'er temsilci yer alacak.

Üyeler 5 yıl görev yapacak ve yeniden seçilemeyecekler.

Kamu İhale Kurulu, mevzuata aykırılık şikayetlerini incelemek, uygulamaları yönlendirmek, ihale ve sözleşmelere ilişkin bilgileri toplamak gibi konularda çalışacak.

Yasa, 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle