İmarzedelere TÜFE fazizi üzerinden ödemeye yeşil ışık

(ANKA)
26.10.2007 - 19:14 | Son Güncelleme:

Danıştay 13. Dairesi, kapatılan İmar Bankası'ndan devlet iç borçlanma senedi satın alanlara ilişkin yapılacak ödemelerde TÜFE oranlarına dayanılarak faizin belirlenmesini yasaya uygun buldu.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Bakanlar Kurulu kararının iptali yönünde karar vermişti. Davanın temyiz incelemesini yapan Danıştay 13. Dairesi, idare mahkemesinin verdiği kararın bozulmasına oybirliğiyle karar verdi. Karar, açılan tüm davalarda emsal kabul edilecek.

Danıştay 13. Dairesi, kapatılan İmar Bankası'ndan devlet iç borçlanma senedi satın alanlara ilişkin yapılacak ödemelerde TÜFE oranlarına dayanılarak faizin belirlenmesini yasaya uygun buldu. Ankara 10. İdare Mahkemesi, Bakanlar Kurulu kararının iptali yönünde karar vermişti. Davanın temyiz incelemesini yapan Danıştay 13. Dairesi, idare mahkemesinin verdiği kararın bozulmasına oybirliğiyle karar verdi. Karar, açılan tüm davalarda emsal kabul edilecek.

Danıştay 13. Dairesi, verdiği kararda, "Banka aracılığı ile DİBS satın alan hak sahiplerine ana para olarak işlem tutarı ödeneceği ve bu tutara Bakanlar Kurulu kararında belirlenen oranda faiz tahakkuk ettirileceğinden, uyuşmazlığın ortaya çıkan bu yeni hukukî durum çerçevesinde sonuçlandırılması ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm kurulması gerekmektedir" görüşünü ifade etti.

Kararda şöyle denildi: "26537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Banka tarafından, Banka bünyesinde karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı altında toplanan tutarların ödenmesine olanak tanıyan 5667 sayılı 'Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun'un 1. maddesinde, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. tarafından, Banka bünyesinde karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı adı altında toplanan tutarların başvuru halinde Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığı ile ödeneceği hükme bağlanmıştır. Aynı Yasanın 1. maddesinin 2. fıkrasında, 'Bu kanun uyarınca yapılacak ödemelerde; hak sahipliğinin tespitinde Müflis Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketinin kayıtları esas alınır. Hak sahiplerinden talep toplanması, talep toplamanın şekli ve süresi, hak sahipliğinin ispatında aranacak belgeler, ödemeye aracı olacak bankanın tespiti, nakden veya defaten yapılacak ödemenin şekli ve süresi ile kesinleşmiş idarî yargı kararlarına veya bu nitelikteki kararlara dayalı icra takiplerine ilişkin her türlü ödemeler, uygulanacak faiz oranı ile faizin başlangıç tarihi ile ödemelere ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. ', 3. fıkrasında da; 'Bu Kanun kapsamında yapılacak ödemelerde, Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketine Devlet iç borçlanma senedi alımı amacıyla yatırılan tutarları ifade eden işlem tutarları esas alınır.', 2. maddesinin 2. fıkrasında ise, 'Devlet iç borçlanma senedi alımı amacıyla T. İmar Bankası T.A.Ş.ne yatırılan tutarlar nedeniyle idarî yargı mercilerinde açılmış olan davalara ilişkin mahkeme kararlarının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra icra takibine konu edilmesi halinde vekâlet ücreti, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün (1) numaralı bendinde yazan tutar olarak uygulanır.' kuralı getirilmiştir.Yasaya koşut olarak Bakanlar Kurulu kararının 4/6. maddesinde yapılacak ödemelerde anapara olarak işlem tutarının esas alınacağı belirtildikten sonra, ana para olarak ödenecek işlem tutarına tahakkuk ettirilecek faiz oranının hesaplanma şekli hükme bağlanmıştır. Aynı Yasa'nın 2. maddesinin 1. fıkrasında ise, DİBS alımı amacıyla Banka'ya yatırılan tutarlar nedeniyle idarî yargı mercilerinde açılan davalar hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı kuralı getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen Yasal düzenlemeler uyarınca, Banka aracılığı ile DİBS satın alan hak sahiplerine ana para olarak işlem tutarı ödeneceği ve bu tutara Bakanlar Kurulu kararında belirlenen oranda faiz tahakkuk ettirileceğinden, uyuşmazlığın ortaya çıkan bu yeni hukukî durum çerçevesinde sonuçlandırılması ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm kurulması gerekmektedir."
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı