GeriEkonomi Devlet kemer sıkıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Devlet kemer sıkıyor

Kamu Kesiminde Alınacak Tasarruf Önlemleri açıklandı. Memura yüzde 10 zam, KİT'lere yeni personel alınmaması, ilaçların tane ile verilmesi önlemler arasında yer alıyor.Önlemler çerçevesinde, konsolide bütçeye dahil kuruluşların bölge müdürlüklerinin kaldırılması, KİT`ler tarafından sağlanan hizmetlerin fiyatlandırılmasındaki ticari olmayan bedelsiz ve tarife altı uygulamalara son verilmesi ve kamu çalışanlarına ilke olarak ilaçların taneyle verilmesi kararlaştırıldı. Başbakanlık Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan yardımcıları Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz ve Hüsamettin Özkan ile ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş`in katılımıyla başlatılan ``2002 Yılında Kamu Kesiminde Alınacak Tasarruf Önlemleri``ne ilişkin çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, uygulanmakta olan ve uluslararası mali kuruluşlarca da çok büyük mali kaynaklarla desteklenmekte olan ``Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı``nın, Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır birikerek kronikleşen temel sorunlarına, yapısal reformlar ile güçlü mali ve parasal politikalarla kökten çözüm getirmeyi amaçladığı ifade edildi. KAMU KESİMİNİN FEDAKARLIĞIAçıklamada şöyle denildi: ``Program, bunun sonucunda da sürdürülebilir büyüme sürecine girilmesini, makro ekonomik istikrarın tesis edilmesini, toplumsal refah seviyesinin yükseltilerek gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesini ve gelecekte Türkiye`nin çağdaş sanayileşmiş ülkeler arasında yer almasını hedeflemektedir. Programın uygulama sürecinde, toplumun çeşitli kesimleri geçiş döneminden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşayabilmekte ve büyük fedakarlıklar göstermek zorunda kalabilmektedir. Bu nedenle, asli görevi, toplumdan aldığı kaynaklarla yine topluma en iyi hizmeti adil ve etkin şekilde götürmek olan devletin, bu görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için, daha etkin bir yapıya kavuşması gerekmekte, devletin organizasyonunu teşkil eden kamu sektörünün de diğer tüm kesimler gibi kendi üzerine düşen fedakarlıkları yerine getirmesi gerekmektedir.`` ENERJİ KAYIPLARI11 Eylül`de meydana gelen ABD`ye yönelik terörist saldırıların dünya ekonomik konjonktüründe yarattığı olumsuzlukların, Türkiye ekonomisini de etkileyebileceği kaydedilen açıklamada, bu nedenle, 2002 yılında yapısal reformların ve disiplinli mali politikaların kararlılıkla uygulanmasının daha da önem kazandığı belirtildi. 2002 yılında kamu kesimindeki faiz dışı fazlanın, gayri safi milli hasılaya oranının, yüzde 6.5 düzeyindeki gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirilen açıklamada, hedefe ulaşmada, kamu kurum ve kuruluşlarında maliyetleri düşürmek ve kamu harcamalarının reel ekonomi üzerindeki yükünü azaltmak amacıyla, harcamaların azaltılması ve gelirlerin artırılması yönünde bir dizi önlemin alınmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Buna göre alınan önlemler şöyle açıklandı: Kamunun yerel hizmetlerinin `yerinde` verilmesi, eşgüdümün güçlendirilerek hizmet maliyetlerini azaltacak, makine parkından daha etkin yararlanılmasını sağlayacak, dolayısıyla etkinliği ve verimi artıracaktır. Bu amaçla konsolide bütçeye dahil kuruluşların bölge müdürlükleri kaldırılacak ve bu kurumların görevlerinin yerine getirilmesi konusunda düzenlemeler, 2002 yılını içinde tedricen gerçekleştirilecek. Enerji sektöründeki dağıtım kayıpları ve kaçak kullanımdan doğan toplam maliyet, sonuçta toplumun kayıtlı elektrik abonesi kesimine daha yüksek enerji faturası olarak yansımaktadır. Bu kayıpların azaltılması yönünde gerekli önlemler alınacak. LOJMAN BEDELLERİKamu tarafından topluma sağlanan mal ve hizmetlerin adil, ayrıcalıksız ve en etkin biçimde sunulması gerekmektedir. Bu temel prensip doğrultusunda KİT`ler tarafından sağlanan hizmetlerin fiyatlandırılmasındaki ticari olmayan bedelsiz ve tarife altı uygulamalar kaldırılacak. Kamu kesimindeki tasarruf ve yükün adil dağıtılması ilkeler doğrultusunda kamu lojmanlarından yararlananların mümkün olduğu ölçüde piyasa rayiçlerine yakın bir bedel ödemeleriyle ilgili uygulama maaş düzeyleri de dikkate alınarak orta vadeli bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bütçe üzerindeki yükü giderek artan sağlık harcamalarının daha adil, daha disiplinli ve daha kontrollü bir yapı içinde gerçekleşmesi sağlanacak. Bu alandaki israfa son verilmesini teminen ilaç sektöründeki yasal düzenlemeye tabi ilaç kar oranlarının gözden geçirilmesine karar verilmiş, gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan ilaçların taneyle satılması da ilke olarak benimsenmiştir. İlaç İsrafının önlenmesi hususunda diğer bir tedbir de, 2002 yılından başlamak üzere, yüzde 10`luk ilaç katılım payının, ilgililerin maaş ve aylıklarından kesilmesi uygulamasına geçilmesidir. 2002 yılında kamu kesiminde alınacak tasarruf önlemleri çerçevesinde, memur maaşlarının dönem başı artışları 2002 Ocak ayında yüzde 10, Temmuz ayında ise yüzde 5 oranları ile sınırlı tutulacak. Emeklilik hakkını elde etmiş olup, 50 yaş üzerinde bulunan işçilerin, her türlü yasal haklarının ödenerek emekli edilmelerine olanak sağlanacak. Başbakanlık Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçmiş ekonomik krizlerin reel sektör ve finans sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin bir yansıması olarak istihdam ve reel ücret konusunda diğer kesimlerde yaşanan sıkıntılar, kamu sektörünü ücret politikalarının belirlemesinde de göz önüne alınacak. Bu nedenle, memur maaşlarının dönem başı artışları; 2002 yılı Ocak ayında yüzde 10, Temmuz ayında ise yüzde 5 oranları ile sınırlı tutulacak. Ancak, ortalamada göreli olarak çok düşük olan memur maaşlarının enflasyon karşısında aşılmasını bir ölçüde önlemek amacıyla, 2001 yılında uygulanan enflasyona endeksleme sistemi, aynı esaslar çerçevesinde devam ettirilecek. Düşük üretim ve/veya verimlilik performansı gösteren işletmelerdeki işçilik maliyetlerinin azaltılması için gerekli önlemler alınacak. Emeklilik hakkını elde etmiş olup, 50 yaş üzerinde bulunan ve işçi sendikalarının da yer aldığı bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra kamu kurumlarının kurum yöneticileri tarafından uygun görülecek işçilerin, her türlü yasal haklarının ödenerek emekli edilmelerine olanak sağlanacak. Açıklamada, uygulamanın, faiz dışı bütçe harcamalarının yüzde 40`ına ulaşan personel giderlerinde tasarrufa gidilmesi ve kamu hizmetinin ortalama birim maliyetinin orta vadede düşürülebilmesi içingerekli görüldüğü belirtildi. KİT`LERDEKİ PERSONELKİT`lerdeki personel harcamalarının rasyonel hale getirilebilmesi için bütçeden kaynak aktarılan KİT`lere yeni personel alınmayacağının da ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi: ``Bunun dışında kalan KİT`lerde ise yeni işe alma sınırlandırılacaktır. İşçilik maliyetleri, her KİT`in yapısına uygun metodlarla azaltılacktır. Bu konuda alınacak diğer bir önemli önlem de KİT`lerin faaliyet dışı kalan birimlerinde üretime ilişkin prim ödemelerinin kaldırılmasıdır. İstihdam maliyetinin azaltılmasının yanı sıra işletmecilik giderlerinin de düşürülmesi için gerekli önlemlerin alınması, KİT`lerin mali yapılarında yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ortayaçıkan finansman ihtiyacını azaltacak. Tarımsal destekleme politikasındaki köklü değişiklikler çerçevesinde, endüstriyel bitkilerde uluslararası fiyatların elverişliliği de göz önüne alınarak, destekleme prim ödemelerinin sadece soya fasulyesi ve kanola ile sınırlı tutulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Doğrudan Gelir Desteği kapsamında çiftçiye yapılacak destek ödemelerinde, uluslararası piyasalardaki fiyatlar ve enflasyon hedefleri de göz önünde bulundurulacak. Sosyal güvenlik sisteminde bugüne kadar yapılan reformların etkisinin kalıcılığını tesis etmek, 2001 yılında yaşanan olumsuzlukların sosyal güvenlik kuruluşlarının üzerindeki etkilerini bertaraf etmek amacıyla SSK ve Bağ-Kur prim ödemelerinde tahsilat oranının yükseltilmesi için gereken yasal ve idari tedbirler alınacak.`` DOĞALGAZA DA VERGİYılsonu faiz dışı fazla hedefine ulaşılabilmesi amacıyla Akaryakıt Tüketim Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi`nde gerekli ayarlamalar yapılacağı da belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ``Bunların yanı sıra Akaryakıt Tüketim Vergisi kapsamında olmayan doğalgaz, 2002 yılbaşından itibaren bu verginin kapsamına alınacak, bunun nihai tüketiciye fiyat artışı olarak yansımasının önlenmesi amacıyla da belediyelere doğalgaz maliyet bedeli üzerinden pay alma yetkisi tanıyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı genelgesinde gerekli düzenlemeler yapılacak. * Emlak Vergisi`ne ilişkin yasal düzenlemede değişiklik yapılarak büyükşehir belediyelerinin emlak vergisi gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu şekilde vergi gelirleri artacak olan söz konusu belediyelerin, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay düşürülerek bütçeye kaynak yaratılması hedeflenmektedir.``