GeriEkonomi Bildirim verme yükümlülüğünde yeni dönem
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bildirim verme yükümlülüğünde yeni dönem

Maliye Bakanlığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149 uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, 256 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunu (Form B) vermesi zorunluluğu getirmiş olup 265, 276, 285, 305 ve en son 318 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile de mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25 milyar liraya artırılarak uygulamaya devam edilmiştir.

Maliye Bakanlığı, bu kez anılan maddeler ve mükerrer 257’nci maddenin verdiği yetrkiye dayanarak bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflere, mal ve hizmet alışları bilgileri ile birlikte mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerini de vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Konuya ilişkin düzenlemeleri içeren 350 Seri Nolu vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 21.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ düzenlemeleri aşağıda özetlenmiştir.

I-Bildirimler İle Alım Ve Satımlara Uygulanan Hadlere İlişkin Açıklamalar

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim”i vermek zorundadırlar. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim, “Form Ba”; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim ise “Form Bs” olarak ayrıca düzenlenmiştir.

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirilmesi gereken, bir kişiden yapılan mal ve hizmet alımları toplamı, katma değer vergisi hariç 30.000.-YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ile bildirilmesi gereken, bir kişiye yapılan mal ve hizmet satışları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000.- YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, belirtilen mükellefler bu yıl verecekleri Ba ve Bs formlarında 2004 yılında her bir kişiye veya her bir kişiden yapılan ve 30.000.-YTL’nı aşan alım ve satımlarına ilişkin bilgileri bildireceklerdir. Söz konusu bildirimlerin kağıt ortamında verilmesi halinde sadece bu tebliğ uyarınca özel olarak bastırılan ve vergi dairelerinde mevcut olan formlar kullanılacaktır. Eski formların verilmesi veya yeni formların fotokopi ile çoğaltılarak verilmesi halinde, bildirimler hiç yapılmamış sayılacaktır. 30.000.-YTL tutarındaki had vergilendirme dönemi itibariyle aranmaktadır. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise tabi oldukları dönem itibariyle aranmaktadır. Haddin hesabında ithalat ve ihracat rakamları da dahildir. İthalat işlemlerinde, satıcının Türkiye’de mükellefiyeti yok ise vergi kimlik numarası bölümüne “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise alıcının Türkiye’de mükellefiyeti yok ise vergi kimlik numarası bölümüne “2222222222” yazılacaktır.

Form Bs ve Form Bs’nin birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.’lu alana kaçıncı sayfa olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

II.Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler

-Tam otomasyona geçmemiş vergi dairelerinin mükellefleri, söz konusu bildirimleri kağıt ortamında vermek zorundadırlar. Bu mükellefler söz konusu bildirimleri Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20’nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

-Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olanlardan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar. Formlarını elektronik ortamda vermek zorunda olan bu mükellefler, kağıt ortamında kesinlikle vermeyeceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verilmesi katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresini değiştirmemektedir.

-Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olup da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler kural olarak bildirimlerini kağıt ortamında Ağustos ayı KDV beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20’nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

-Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olup da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler istemeleri halinde Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verebileceklerdir.

-Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler ise söz konusu formları gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verdikleri ayı takip eden ay içinde yukarıda belirtilen şekillerde vermek zorundadırlar.

-Yukarıda belirtilen mükelleflerden Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda, katma değer vergisi beyannamesini ise kağıt ortamında verenler bu hususu katma değer vergisi beyannamesinin birinci sayfası üst kısmına “formlar elektronik ortamda verilecektir” notunu yazacak ve paraf edeceklerdir.

III.Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar

-Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde ise bu kısma mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

-Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, formu düzenleyen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

-Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getirilmesi halinde, formdaki yeminli mali müşavir kısmına yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır. Formu düzenleyen kısmına ise mükellefin bilgileri yazılacaktır.

IV.Diğer Hususlar

-2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formları, 2005 yılında bu tebliğde belirtilen süreler içinde, 1’er (birer) örnek olarak verilecektir.

-Tebliğ kapsamındaki mükellefler, tebliğde belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs’nin Tablo I ve Tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerdir.

-Form Ba ve Form Bs’nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak “ülke kodu” bilgileri tebliğ ekinde yer almaktadır.

-Kağıt ortamındaki bildirim formlarının Tablo III’e ait alanları eksiksiz doldurulacak olup; Form Ba ve Form Bs, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı yasaya istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.

V.Cezai Yaptırım

Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca; ilk olarak 1.180.-YTL özel usulsüzlük cezası kesilecek ve mükellefe verilen ilave sürede eksiksiz olarak yükümlülüğün yerine getirilmesi istenecek ve verilen sürede de mecburiyetin yerine getirilmemesi halinde bu kez 3.360.-YTL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Söz konusu tebliğin yayımının eski hükümlere göre verilmekte olan Form B’nin en son verilme süresinin sonu olan 20 Temmuz’a yetişmemesi nedeniyle, Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yapılan duyuru ile; (Bu açıklamaya neden olan husus ise söz konusu tebliğ taslağının resmi internet sitesinde kamuya ilan edilmekle birlikte yayımının ve dolayısıyla da yürürlüğe girişinin gecikmesidir.)

-Form Ba ve Bs’lerin 350 Seri Nolu Tebliğ hükümleri çerçevesinde verileceği, bu nedenle söz konusu bildirimlerin elektronik ortam


Yorumları Göster
Yorumları Gizle