Banka batırana borç bitene kadar hapis

Oya ARMUTÇU
16.10.2003 - 02:09 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, ‘Bankalar Yasası ile Bazı Yasalarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nı Başbakanlığa gönderdiklerini açıkladı. Tasarıya göre, banka batıranlar borçlarını son kuruşuna kadar ödemeden hapisten kurtulamayacak.

BANKA hortumcularıyla mücadeleye ve alacakları tahsile ilişkin olarak hazırlanan ‘‘Bankalar Yasası ile Bazı Yasalarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’’ banka batıranların borçlarını ödeyene kadar hapiste kalmalarını sağlayacak.

Tasarıya göre TMSF ve Hazine'ye olan borçları ve tazminatları ödemediği veya malvarlıklarından tahsil edilemediği sürece bankacılık suçlarından mahkum olanlar hakkında verilen cezalar paraya çevrilemeyecek, erteleme ve şartla tahliye hükümleri uygulanamayacak.

Tasarı ile banka batıranlara yönelik adli süreç hızlandırılırken, banka batıranların şartlı salıverme gibi yasalardan yararlanmasının önüne geçiliyor. Tasarı, banka batıranların mal kaçırmasını önlemek amacıyla adli mercileri daha fazla yetkiyle donatıyor.

Tasarı, el konulan bankaların eski sahipleri ve yöneticilerinin Hazine'ye olan borçlarının takibini, davalarının izlenmesiyle ilgili yetkileri, BDDK'dan alarak Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne devrediyor. Artık, bu davaların takip alacaklarının tahsili bu özel kanuna göre Maliye'ce etkin bir şekilde yürütülecek. Maliye Bakanlığı nezdinde özel ‘‘Dava Takip ve Tahsil Çalışma Grupları’’ kurulacak. Hazine alacakları, Maliye Bakanlığı Hazine avukatları tarafından izlenecek, Tasarıyla ayrıca, savcılara, banka yolsuzluğunu resen soruşturma, telefon dinleme, hortumcuların mallarına tedbir koyma yetkisi tanındı. Tasarı ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

SAVCIYA TELEFON DİNLEME İZNİ:

Bankacılık suçlarında Cumhuriyet savcılarının yetkileri artırıldı. Bu suçların soruşturmalarında ve kovuşturmalarında, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 2 ila 10. maddelerindeki soruşturma ve kovuşturma sürecinde telefon dinlemenin de aralarında bulunduğu tedbir ve olanakları uygulama yetkisi tanındı.

HORTUMLANAN MALA SAVCI EL KOYACAK:

Bu tür suçlarda savcı her türlü haksız kazanımın transferi sonucu elde edilen kan ve kayın hısımları ile 3. şahıslar nezdindeki mal, alacak veya sair her türlü mala savcının ‘‘yazılı emri’’ ile el konulabilecek. Savcı el koyma kararını 48 saat içinde hakime onaylatacak. Hakim onaylamazsa, elkoyma hükümsüz kalacak.

HORTUMCUNUN ZIRHI KALKACAK:

Bankalar Kanunu'nda yazılı suçlarla irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırmak, devlet sırlarının açıklanması ve açıklanmasına sebebiyet verme suçları ile bu suçlara iştirak edenler hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri ile getirilen koruma uygulanmayacak. Savcı soruşturma izni aranmadan soruşturmayı doğrudan yapacak.

SAVCIYI DİNLEMEYENE CEZA: Savcıların taleplerini özürsüz yerine getirmeyene 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilecek. Savcı soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde suç mahalli veya delillerin bulunduğu yerlere giderek de soruşturma yapabilecek.

SAVCILARA GÜVENCE:

Bankacılık suçları ile ilgili suçları soruşturan savcıları bu işlerini ivedilikle yürütecekler ve görevleri süresince disiplin hariç meşru mazeretleri ve istemleri olmadıkça 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacaklar, görev süresi dolanlar tekrar atanabilecek.

Batık bankacıya bankamatik kartı kullanmak bile yasak

Adalet Bakanlığı yeni yasa tasarısını hazırlarken İmar Bankası'ndaki ‘‘çifte kayıt’’ yolsuzluğuna ilişkin skandalı da unutmadı. Batık bankalara ait paraların tahsili konusunda yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabii tasarruf mevduatı tutarı ile fon tarafından tespit edilen tutar arasında bir fark bulunması halinde, bu fark oranında, Bankanın yönetim kurulu, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları, şube müdürleri ile yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutlar da dahil olmak üzere hak ve alacakları, döviz tevdiat hesapları, kredi kartı, ATM kartları hesapları dahil tüm banka hesapları dondurulacak.

Bankada batan para doğrudan Hazine alacağına dönüşecek

Hazırlanan yasa tasarısına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) alınan bir bankanın hukuken veya fiilen yönetimi ve denetimini elinde bulunduran ortakların bankanın kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerini kullandırmakla bankayı her ne suretle olursa olsun zarara uğratarak kendilerinin veya başkalarının malvarlığının artışına neden olunması gerçek kişi ortaklar bakımından yönetici olup olmadığına bakılmaksızın ‘‘zimmet’’ sayılacak. Bu kişilere 10 yıldan 20 yıla kadar ağır hapis ve 50 milyar liradan 200 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek. Meydana gelen zarar Hazine alacağı olarak ortak ödetilecek.

Bilirkişilere mal bildirimi geliyor

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıya göre, bankacılık suçları ile ilgili davalarda bilirkişiler, resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar arasından seçilecek. Bilirkişi yolsuzluğu ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun maddi olgu ve fiili gerçeklerle bağdaşmadığı yönünde emara ve şüphe olursa, bu kişiler hakkında cezai sorumlulaklarına ek, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu'nun hükümleri uyarınca da işlem yapılacak.

Bankacılık suçu kara paraya giriyor

Banlacılık suçları 4208 sayılı ‘‘Kara Paranın Aklanmasına İlişkin Kanun’’ kapsamına alınacak. Bu kanunun yaptırımı ağır hükümleri uygulanacak. Devletin alacaklarına Toptan Eşya Fiyat Endeksi yani enflasyon oranında faiz uygulanacak. Bankalardan hortumlanan paraların enflasyon karşısında erimesi böylece engellenecek.

Batık banka davasına adli tatil yok

Bankalar Yasası ile Bazı Yasalarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı, bankacılık suçlarının yargı sürecinin kesintiye uğramamasını da öngörüyor. Tasarıya göre banka hortumlama davalarına adli tatil sırasında da bakılacak. Bu davalara 30 günden fazla ara verilmeyecek.

Hortumcu medya susacak

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıya göre, Fon'a devredilen bankaların sahiplerinin aynı zamanda televizyon ve gazete sahibi olmaları halinde, ‘evlatlıkları’ da dahil olmak üzere bütün akrabalarının sözleşmeleri geçersiz hale gelecek. Banka batıranların bu yasayla birlikte geçersiz kalacak sözleşmeleri şöyle sıralanıyor:

Kara, hava, deniz taşıtları gibi taşınır (cip, özel uçak, helikopter, yat) yalı, villa, ada, site, çiftlik gibi taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri.

Leasing, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı.

Televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı.

Marka ve lisans devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı