GeriEkonomi Altyapı yatırımları üzerinden halka arz dönemi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  2
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Altyapı yatırımları üzerinden halka arz dönemi

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), altyapı yatırımlarından portföy işletmeciliği yapılması ve sermaye piyasası araçları ihracını sağlayacak bir düzenleme hazırladı.

Borsaya girecek olan altyapı yatırım ortaklıkları, çıkarılmış sermayesinin en az yüzde 49’unu halka arz ederken, altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlara dayalı hak ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilecekler.

SPK, Altyapı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ taslağını görüşe açtı. Ortaklıklarda gerçek ve tüzel kişi kurucuların muaccel vergi ve prim borcunun bulunmaması şartı aranacak. Sermayede doğrudan yüzde 10 ve daha fazla paya sahip olacak gerçek ve tüzel kişi kurucuların, ortaklık kuruluşu için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olmaları gerekecek. Sermayede doğrudan yüzde 10 ve daha fazla paya sahip olacak gerçek ve tüzel kişi kurucuların sermaye piyasası kurumu ortağı olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları şartı da aranacak.

MALİ SUÇTAN MAHKUMİYETİ BULUNAN KURUCU OLAMAYACAK

Gerçek kişi kurucuların; malvarlığı değerlerini aklama ve terörün finansmanı suçundan mahkum olmamış olması gerekecek. Sermaye piyasası mevzuatı, Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları da şart kapsamına girecek. Resmi ihale ve alım

satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması da gerekecek.

Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması şartı aranacak. Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması, işlem yasaklı olmaması, kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması da şart olacak.

Ortaklık kurmak için önce SPK'ya ardından uygun görülürse Sanayi Bakanlığı'na başvurulacak.

Ortaklıkların, kuruluşlarının ticaret siciline tescilini takip eden iki yıl içinde ortaklığa portföy işletmeciliği faaliyet izni verilmesi ve ortaklık paylarının kayda alınması talepleriyle Kurula başvurmaları zorunlu olacak.

HALK İSTİSMARINA KARŞI İMTİNA HAKKI

Kurul, kayda alma başvurularını kayda alma ve arz belgelerinin, arz edilecek paylara ilişkin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması esasları çerçevesinde inceleyecek. Kurul,

incelemeleri sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa, gerekçe göstererek başvuru konusu payların Kurul kaydına alınmasından imtina edebilecek. İncelemeler sonucunda uygun görülen paylar Kurul kaydına alınacak. Kurul kaydına alınma, ihraç edilen payların ve ilgili ortaklıkların, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmeyecek ve reklam amacıyla kullanılamayacak.

YÜZDE 49 HALKA ARZ ZORUNLULUĞU

Ortaklık çıkarılmış sermayesinin; 200 milyon YTL'den az olması halinde portföy işletmeciliği faaliyet yetki belgesinin tescilini izleyen iki yıl içinde, 200 milyon YTL ve daha fazla olması halinde portföy işletmeciliği faaliyet yetki belgesinin tescilini izleyen dört yıl içinde ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari yüzde 49'u oranındaki paylarının nitelikli yatırımcılara veya önceden belirlenmiş yatırımcılara veya halka arz edilmesi zorunlu olacak.

BORSA KOTASYONU

Ortaklıklar satış süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde çıkardıkları payların Borsa kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula başvuracaklar. Bu belgenin alınmasını takiben 15 gün içinde de payların kote edilmesi isteği ile Borsaya müracaat edilmesi zorunlu olacak. Nitelikli veya önceden belirlenmiş yatırımcılara yapılacak arzlarda payların borsaya kotasyonu zorunlu olmayacak.

ALTYAPI YATIRIMLARINA YATIRIM YAPILACAK

Ortaklıklar; altyapı yatırım ve hizmetlerine, bunlara dayalı hak ve sermaye piyasası araçlarına; ortak olmak veya borçlanma senedi satın almak suretiyle altyapı şirketine, altyapı yatırım ortaklıklarına, işletmeci şirketlere; bunlar dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülecek diğer varlıklara yatırım yapabilecek.

Ortaklıklar, süreli veya süresiz olarak kurulabilecek. Münhasıran belirli bir projeyi gerçekleştirmek üzere kurulan ortaklıklar, başka bir projeyi portföylerine dahil edemeyecekler.

Portföye alınan altyapı yatırımlarının uzun vadeli yönetimi esas olacak. Portföye alınan altyapı yatırımlarının, genel kamu yararına hizmet eden nitelik taşımalarına, uzun dönemli ve öngörülebilir nakit akımlarına sahip olmalarına özen gösterilecek.

MEVDUAT TOPLANAMAYACAK

Ortaklıklar, Bankacılık Kanunu’nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamayacak ve mevduat toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamayacaklar. İzin verilen işlemler dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamayacaklar. İzin verilen yatırım alanları ile sınırlı olmak üzere kendi adına portföy işletmeciliği faaliyeti dışında sermaye piyasası faaliyetinde bulunamayacaklar. Hiçbir şekilde altyapı yatırım ve projelerinin inşaat ve yapım işlerini kendileri üstlenemeyecek, bu amaçla personel ve ekipman edinemeyecekler.

Ortaklıklar, sermaye piyasası araçlarını alabilecek ve satabilecek, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilecek, portföy değerinin yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı açtırabilecekler.

ÖZELLEŞTİRME İHALELERİNE KATILABİLECEKLER

Ortaklıklar, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özelleştirme veya Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin mevzuat kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılabilecekler, bu kapsamdaki altyapı yatırım ve hizmetlerine yatırım yapabilecekler.

Ortaklık portföyünde yer alan altyapı yatırım ve hizmet projeleri kapsamında inşa edilmiş veya edilmekte olan tesislerin oluşabilecek her tür hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanması zorunlu tutulacak. Portföydeki projelerin tamamlanamama veya varlıkların değer kaybına ilişkin sigorta yapılması da mümkün olacak.

Portföyde yer alan altyapı yatırım ve hizmetleri için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilecek. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında hiçbir suretle üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunulamayacak. Bu şekilde doğacak toplam yükümlülüklerin değeri portföy değerini aşamayacak.

Ortaklıklar münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek maksadıyla, proje işlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere bir veya birkaç ortakla adi ortaklık oluşturabilecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle