GeriEkonomi 50 yaş üstüne zorunlu emeklilik
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

50 yaş üstüne zorunlu emeklilik

Tasarruf genelgesi açıklandı. İkramiyelerden biri 2003 yılına ertelenirken 50 yaşın üzerindeki işçiler emekli edilecek.Ekonomiye süratle esenliğe çıkarmak ve gerekli yapısal dönüşümleri sağlamak amacıyla kamu harcamalarının azaltılması karar bağlandı. Başbakan Bülent Ecevit imzası ile yayınlanan tasarruf genelgesinde yer alan maddeler şöyle sıralanıyor: 1- 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 29. maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu`nca her yıl karara bağlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı`nda yer alan istihdama, ihale yoluyla hizmet alımına ve tasarruf tedbirlerine ilişkin hükümler, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 4046 sayılı kanuna tabi kuruluşlar ve özel hukukhükümlerine tabi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlardada (40603 sayılı kanuna tabi kamu bankaları hariç) uygulanacaktır. 2- Yıllık üretim programları fazla mesai gerektirmeyecek şekilde yapılacak. Yıllık üretim programlarının fazla mesai gerektirmeyecek bir şekilde yapılmasına ve vardiya usulü ya da daha az maliyet yükü getirecek yöntemlerle çalışma konusunda gerekli tedbirlerin alınmasınaözen gösterilecektir. Kuruluşlar hizmetlerin aksamaması amacıyla ancak olağanüstü hallerde ve kilit personelle sınırlı kalmamak üzere, fazla mesai yaptıracakları personelin görevlerini, sayısını, fazla mesai süresini ve maliyetini açıkça belirterek, Hazine Müsteşarlığı`ndan uygun görüş almak suretiyle fazla mesai yaptırabileceklerdir. 3- Üyelik, reklam, tanıtım ve ilan gibi gedirlerde tasarruf yapılacak. 2001 yılı harcamaları arasında yer alan mesleki kuruluş ve derneklere üyelik giderleri; 2002 yılında en fazla 2001 gerçekleşmesinin yüzde 75`i, reklam, tanım ve ilan giderleri ise; en fazla 2001 yılı gerçekleşmesinin yüzde 40`ı kadar olacaktır. Kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili kitaplar ve uluslararası kabul görmüş periyodik dergiler dışında kalan gazete, kitap, dergi vb yayın alımlarına son verilecek, faaliyet raporu ve benzeri periyodik yayınlar basılı olarak değil, İnternet ortamında sunulacaktır. 4- Başbakan Bülent Ecevit, emeklilik hakkını elde etmiş ve 50 yaşın üzerinde bulunan işçilerin her türlü yasal hakları ödenerek iş akitlerinin fesh edileceğini bildirdi. Buna göre, emeklilik hakkını elde etmiş ve 50 yaşın üzerinde bulunan ve işçi sendikalarının da davet edildiği bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra, bu işçilerin her türlü yasal hakları ödenerek iş akitleri fesh edilecek. 5- İkramiyelerden bir tanesinin ödenmeyerek 2003 yılına ertelenecek. Prim ve benzeri ödemelere son verilecek. Emeklilik hakkını elde etmiş olan kamu işçileri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen tasarruf dışında kalan istihdamı öngörülen seviyede tutabilmek ve istihdam giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla, 6772 sayı kanun kapsamında ödenen ikramiyelerden 1 (bir) tanesinin (iki taksidin) ödenmeyerek 2003 yılına ertelenmesini ve faaliyet göstermeyen birimlerde üretime ilişkin yapılan her türlü primve benzeri ödemelere son verilmesini öngören ek protokoller yapılacaktır. Protokol yapılmadığı takdirde gereken tasarrufa ulaşabilmek için ilave olarak istihdam giderlerinin azaltılmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. 6- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kararnameleri ve bu genelge kapsamı dışında kalan tüm harcama kalemlerinde azami tasarruf sağlanacaktır. 7- Bu genelgenin 4 ve 5. maddelendeki tedbirler genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunları bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ileyukarıda sayılanların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarındada uygulanacaktır. 8- Yurtdışı geçici görevlendirmeler izne tabi olacak. Yurt dışı geçici görevlendirmeler ile ilgili ilgi (b) genelgenin 4. maddesinin (b) bendinde yer alan Başbakanlık`tan alınacak izne ilişkin hususlar, 2002 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Bu genelge kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmeler; üniversitelerde YÖK Başkanlığı`ndan, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda ise ilgili bakandan izin almak suretiyle yapılacaktır. 2002 yılında yurt dışı geçici görevlendirmeler için yapılacak harcamalar 01.12.2000-01.12.2001 döneminde yapılan toplam harcamanın dolar bazında yüzde 80`inini geçmeyecektir. Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlar ve kamunun çoğunluk hisselerine sahip olduğu kuruluşlar için de geçerli olacak yüzde 80 uygulamasıyla birlikte yurt dışı seyahatler konusunda bu kuruluşlar tarafından Hazine Müsteşarlığı`na bilgi verilecektir.`` Ecevit, genelgenin uygulanmasının Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından takip edileceği ve denetleneceğini bildirdi. Başbakan Bülent Ecevit genelgesini, ``İçinde bulunulan olağanüstü ekonomik koşulların bir an önce iyileştirilebilmesi için yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulamasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemli rica ederim`` sözleriyle tamamladı.