Ege Haberleri

  Mali tatilin sosyal güvenlikte uygulaması

  Hürriyet Haber
  01.07.2007 - 20:22 | Son Güncelleme:

  Özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin talebi olarak öne çıkan, 5604 sayılı "Mali Tatil Kanunu" 28 Mart 2007’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

  Mali tatilin sosyal güvenlikte uygulamasıUygulamanın nasıl işleyeceği ise Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan iki tebliğde gösterilmiş, sözkonusu tebliğler de 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmışlardır. Yazımızda mali tatil ile sosyal güvenlik alanındaki belli başlı hangi yükümlülüklerin ertelendiği/ertelenmediği üzerinde durulacaktır.Kanun gereği, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanacak. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacak ve bu ayın 20’sinde sona erecektir. Şu halde, 2007 yılı haziran ayının son günü (30 Haziran) Cumartesi gününe rastladığından, 2007 yılı için mali tatil, ilk işgünü olan 2 temmuzu izleyen 3 temmuz günü başlayacak ve 20 temmuz (dahil) günü sona erecektir. Dolayısıyla, 2007’de tatil 18 gün uygulanacaktır. İşyeri bildirgesi yönünden506 Sayılı Kanun uyarınca işyeri bildirgesinin, işverenlerce en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte SGK’nin ilgili birimine verilmesi gerekmektedir. Buna göre, işyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Örneğin; bildirge için son gün 09.07.2007 ise, bu tarihte mali tatile rastladığı için işyeri bildirgesi, en geç mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün sonuna kadar verilebilecek ve idari para cezası da uygulanmayacaktır.İşe giriş bildirgesi yönündenAynı şekilde, işverenlerce işyerlerinde çalıştırılacak sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Aylık prim ve hizmet İşverenlerce, çalıştırılan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın yada dönemin sonuna kadar kuruma verilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde de, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. İdari para cezasına itiraz 506 sayılı kanuna göre işverenlerin tebliğ edilen idari para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir. Yine aynı madde uyarınca tahakkuk ettirilen idari para cezalarının itiraz edilmeksizin veya yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, cezanın dörtte üçü tahsil edilmektedir. Burada da uygulama adli tatil sonundan itibaren 7 gün uzayacaktır.Zira işverenlerin, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi tutarlarını ödeme son günleri mali tatile rastlaması halinde, ödeme mali tatilin son gününden itibaren 7 gün uzayacaktır. Bağ-Kur Giriş Bildirgesi 1479 sayılı Esnaf Bağ-Kur Kanunu ve 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunlarına göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde kuruma verecekleri giriş bildirgesiyle kayıt ve tescillerini yaptırmaları, yine sigortalılar, aylık gelir basamaklarından ilk on iki basamağından dilediğini seçmekte ve bu seçimini en geç üç ay içinde ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüklerine (Devredilen) verecekleri giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçeyle bildirmektedirler. Buna göre, söz konusu bildirimlerin yasal olarak yapılması gereken sürenin son gününün (üç aylık sürenin bitim tarihinin) mali tatile rastlaması halinde, bildirim tatilin bitiminden yedi gün sonra yapılabilecektir.. Bağ-Kur Sigortalılı’ğın sona ermesinin bildirilmesi yönünden1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlardan sigortalılıkları sona erenlerin, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar. Buna göre, söz konusu bildirimin yasal olarak yapılması gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bildirim süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Örneğin bildirimi 19.07.2007 tarihinde yapması gereken biri bu tarih mali tatile rastlaması nedeniyle, söz konusu sigortalılık kaydının silinmesi bildirimini 27.07.2007’ye kadar yapması durumunda idari para cezası da uygulanmayacaktır.Mali tatil kapsamına girmeyen sosyal güvenliğe ilişkin iş ve işlemlerá İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildirimine ilişkin Sosyal Sigortalar Kurumu Vizite Kağıdı (sigortalıya ait), iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken Sosyal Sigortalar Kurumu Vizite Kağıdı (sigortalıya ait) ile Sosyal Sigortalar Kurumu Vizite Kağıdı (sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına ait), Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Belgesi (sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile ana ve babasına ait), e-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen sigortalı hesap fişi, sigortalının istirahat belgesinde gösterilen tarihlerde işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce düzenlenen belge, sigortalı bildirim belgesi, prim ödemelerini kendileri yapan 506 Sayılı Kanuna tabi sigortalıların yaptığı bütün iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden, bunlara ilişkin yükümlülüklerin önceden olduğu gibi yine yasal süresi içinde yerine getirilmeye devam edilecektir. Önemli bir husus da bu sürede denetim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğidir. Mali tatil süresi içinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine yönelik tebligat yapılabilecektir. Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün içinde ibraz edilmesi durumunda, kayıt ve belgelerin ibrazına ilişkin yükümlülüğün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilerek, idari para cezası uygulanmayacaktır. İşten Ayrılma Bildirgesi yönünden 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işverenlerin, hizmet akdi işsizlik ödeneği almasını gerektirir bir nedenle sona ermiş olan sigortalılar hakkında, işten ayrılma bildirgesini düzenleyerek, onbeş gün içinde Türkiye İş Kurumu’na göndermeleri gerekmektedir. Buna göre, söz konusu onbeş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Örneğin; bir sigortalının iş sözleşmesinin işsizlik ödeneği almasını gerektirir hallerden birisine dayalı olarak 27.06.2007 tarihinde sona ermesi halinde, anılan işverence en geç 12.07.2007 tarihine kadar işten ayrılma bildirgesinin düzenlenerek ilgili İŞKUR Müdürlüğüne verilmesi gerekmekte ise de bu sürenin bitim tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, söz konusu bildirgenin 27.07.2007 tarihine kadar verilmesi halinde, yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı