Dış ticaret standardizasyonu

Hürriyet Haber
30.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne ve Dahilde İşleme Rejimi'ne tabi tutulan ürünlerde, uygunluk denetimleri yapılacak mallar ve denetim usulleri belirlendi.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (DTM) Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan tebliğine göre, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulan ürünlerin, ilgili standardlara, yönetmeliğe veya teknik belgesine asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi yönlerinden uygun olması zorunlu olacak.

Sanayi ürünleri ithalatında, ithalatçının talebi halinde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektronik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektronik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara göre uygunluk değerlendirmesi yapılacak.

Söz konusu ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formunu tanzim ederek Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) en yakın mahalli temsilciliğine başvuracak.

TSE tarafından yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, "Uygunluk Belgesi" verilecek. Uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuç alınması halinde ise keyfiyet red sebeplerini de içeren bir yazı ile ilgili firmaya, gümrük idaresine ve DTM'na bildirilecek ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmeyecek.

Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat işlemleri ilgili bulundukları tebliğ hükümlerine tabi olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girecek.

<ı>Tebliğe konu olan ürünlerden bazıları şöyle:

"Beyaz peynir, kırmızı biber, zencefil, kına, kristal şeker, dane kakao, yumurta ve makarnalık bugday, silisli kumlar ve kuvarslı kumlar, öğütülmüş bentonit, öğütülmüş baryum sülfat, tripolit, dişçilikte kullanılan alçılar, sönmemiş kireç, sönmüş kireç, klinker, motorin, penetrasyon asfalt, tabii asfalt, saf sülfirik asit, cerrahi paslanmaz çelik tel, yağlı boyalar, labaratuvar eşyası, gaz alarm cihazları."

DTM'nın bugün yayımlanan bir diğer tebliğine göre, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimi'ne tabii tutulan bazı ürünlerin ithalatında, ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü DTM taşra teşkilatı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticaret Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak.

Söz konusu ürünler için, ithalatçı veya temsilcisi başvuru formunu tanzim ederek, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı'na başvuracak.

Yapılacak değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde veya "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında yapılacak ithalatta, ürününün Dahilde İşleme İzin Belgesi'nde belirtilen vasfları dikkate alınmak suretiyle yapılacak inceleme sonucunda ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere Kontrol Belgesi verilecek. Kontrol Belgesi bulunmayan mallatın ithalatına izin verilmeyecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girecek.

<ı>Tebliğe, konu olan bazı ürünleri ise şöyle:

"Salyangozlar, tavuk yumurtaları, Koyun, keçi, sığır türü hayvanların orjinal bağırsakları, taze sarımsak, fasulye, fındık, kestane, tanjerin, mahlep, aspir yağı (yemeklik)yuvarlak ağaçlar, ceviz."

Madde ve atık ithalatı

Madde ve atıkların ithalatında, uygunluk denetimi yapılacak mallar ve denetim esasları belirlendi.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (DTM) konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, söz konusu madde va atıkların ithalatında, bu madde ve atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenecek.

Bu belge, Gümrük Antrepo Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranacak.

Söz konusu madde ve atıkların ithalatında gerekli belgeler ile Çevre Bakanlığı'nca istenecek taahhütname ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Bakanlığa başvurulacak.

Çevre Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, eşyanın ilgilisine teslimi öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilecek.

Kontrol Belgesi'nin süresi 6 ay olacak ve bu süre uzatılamayacak. Kontrol Belgesi'ndeki değişiklikler ancak Çevre Bakanlığı tarafından yapılabilecek.

Tebliğ ile bazı kimyasal maddeler, tabi yakıtlar, tabi metal hurdalar, tabi atıklar, diğer atıklar kontrole tabi tutulacak. Tebliğ ile ayrıca, ithali yasak atık ve maddeler de belirlendi.

DTM'nin bugün yayımlanan bir diğer tebliğine göre, toluol, saf sülfirik asit, etilamfetamin, fenkamfamin, fenfluramine, lanolin gibi bazı maddelerin ithalatında, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenecek.

Kontrol Belgesi alınması için, 3 nüsha Kontrol Belgesi formu, proforma fatura veya fatura, analiz sertifikası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı'nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa veya Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulacak.

DTM'nin bugün yayımlanan bir başka tebliği ile bazı canlı hayvan ve et çeşitleri, hayvan mastahsalları, tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım metaryalleri, yem sanayiinde kullanılan maddeler, veteriner müstahzarların terkiplerinde bulunan ilaç hammaddeleri ve yardımcı maddeleri ile veteriner müstahzarları, zirai mücadele ilaç ve teknik maddeleri, gıda maddeleri, su ürünlerinin uygunluk denetimleri ve denetim esasları da belirlendi.

Tebliğe göre, kontrol belgesi alınması için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na veya Bakanlık tarafından yetki verilen taşra teşkilatına başvurulacak.

Kontrol belgesinin süresi, ürünün cinsine göre 4 veya 12 ay olabilecek.

Tebliğler, 1 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girecek.

(aa)

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı