Cumhurbaşkanı Sezer 4 kanunu onayladı

(a.a.)
14 Şubat 2006 - 21:36Son Güncelleme : 14 Şubat 2006 - 21:36

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gümrük başmüdürlerinin müşavir olarak atanmasını öngören ve emeklilerin vergi iadesi için fiş toplamasına son veren kanunların da aralarında bulunduğu 4 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen kanunlar şunlar:

- 5456 sayılı “Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun”,

- 5454 sayılı “T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”,

- 5455 sayılı “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”,

- 5457 sayılı “Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”.

Gümrük başmüdürlerinin müşavir olarak atanmasını öngören “Gümrük Müsteşarlığının Taşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun”, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından bir kez daha görüşülmesi için 4 Ocak 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilmişti.
Kanun, TBMM'de 9 Şubat 2006 tarihinde yeniden görüşülerek kabul edilmişti.

GÜMRÜK BAŞMÜDÜRLERİ MÜŞAVİR OLARAK ATANACAK

5456 sayılı “Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun”a göre, kaldırılan gümrükler başmüdürlüğü ve gümrükler muhafaza başmüdürlüklerinde görev yapan ve kadroları değiştirilen gümrük başmüdürü ile gümrük muhafaza başmüdürleri, Gümrük Müsteşarlığı'nda müşavirlik kadrolarına atanacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla, 18 gümrükler muhafaza başmüdürlüğü ile 18 gümrükler başmüdürlüğü kapatılarak, yerine 18 adet “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü” kurulacak. Bu personelin kazanılmış özlük hakları da yasal güvence altına alınıyor.

EMEKLİLERE VERGİ İADESİ VE ZAM

5454 sayılı “T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, emeklilerin vergi iadesi için fiş toplaması uygulamasına son verilerek, bunun yerine ek ödeme yapılması ile maaşlarına yüzde 6 oranında zam yapılmasını öngörüyor.

Kanuna göre, emekli maaşı 400 YTL ve altında olanlara yüzde 5, 400 YTL'nin üzerinde olanlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Özel sandıklardan emekli maaşı alanlar da bu uygulamadan yararlanabilecek.

SSK, tarım sigortası ile BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına, 2006 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yüzde 3, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de yüzde 3 olmak üzere yüzde 6 oranında artış yapılacak.

Türkiye İş Kurumu, SSK ve BAĞ-KUR'a, ilgili kanunlara istinaden uygulanan idari para cezaları aktarılacak. Bu paralar, kurum geliri olarak değerlendirecek.

SSK'da idari para cezaları, tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde kuruma ödenecek. Para cezasına itiraz yapılabilecek; itirazın reddedilmesi halinde kişi, sulh ceza mahkemesine başvurabilecek. 15 gün içinde itiraz edilmemesi halinde para cezası kesinleşecek. İdari para cezalarının, itiraz edilmeksizin, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi durumunda cezanın dörtte üçü tahsil edilecek.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan kamu payı yüzde 15'in altına düşen veya tasfiye edilenler ile Türk Telekom'un özelleştirilmesinden önce sosyal yardım zammı almaya hak kazananlara, Hazine tarafından ödeme yapılacak.

YAŞLI VE MALULLERE DE SAĞLIK SİGORTASI

Zorunlu sigortalı olanlar, yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlar ve ölüm aylığı alanlar, sağlık sigortası yardımından yararlanacak. İsteğe bağlı sigortalı olarak aylık alanlar da sağlık sigortasından yararlanabilecek.

Kanunla, Vergi İadesi Hakkında Kanun'un, emeklilerin fiş vermesini düzenleyen maddesi de yürürlükten kaldırılıyor.
2006 Ocak ayı içinde verilen vergi iadesi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergi iadesi tutarları, 2005 yılında bu amaçla ödenmiş olan avanslardan mahsubu sonucunda hak sahibi lehine ortaya çıkan farklar, izleyen 2 ay içinde defaten ödenecek. Hak sahibi aleyhine fark çıkması halinde ise bu, ek ödeme tutarlarından mahsup edilecek.

EMNİYET'İN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇ VE MALZEMELERİ

5455 sayılı “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ekonomik ömrünü tamamlayan araç ve malzemelerin satılmasına imkan tanıyor.

Kanun, ile standart dışı ve ihtiyaç fazlası taşıtların yanı sıra hurda ve hizmette kullanılabilme niteliğini yitiren veya onarımları ekonomik açıdan uygun olmayan (HEK) taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile diğer mal ve malzemenin de satılabilmesine olanak sağlanıyor.

Silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin hurda, HEK, standart dışı veya ihtiyaç fazlalılığının belirlenmesi ile satışı istenen hizmetlerin yapılıp yapılmamasına karar vermek üzere teknik komisyonlar oluşturulacak.
Komisyonlarda, aralarında konusunda uzman en az iki kişinin bulunduğu beş kişi görev yapacak. Değer tespiti için de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden en az üç kişi ile Maliye Bakanlığı temsilcisinden oluşan değer tespit komisyonları oluşturulacak. Satışlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden en az üç kişiden oluşan ihale komisyonlarınca açık artırma usulüyle yapılacak.

Mülkiyeti Hazine'ye ait olup Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsisli taşınmazlardan gerekli görülenlerin, İçişleri Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan bina ve tesislerin yapımı, onarımı ve donatımı ile asayiş, trafik ve güvenlik hizmetleri için gerekli mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine gerekli ödenek konulacak.

TÜRK TELEKOM PERSONELİ

5457 sayılı “Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yüzde 55'i bir süre önce özelleştirilen Türk Telekom'da çalışan personelin haklarının 5 yıl süreyle korunmasını öngörüyor.

Kanun, Türk Telekom personelinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunduğu halde çalışmaya devam edenlerin, hisse devir tarihinden itibaren, en geç 5 yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erenlerin, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten 30 gün içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmelerine imkan sağlıyor.
Ayrıca, bu süre içinde personelin, önceden bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu ile bağlılıkları devam edecek, kazanılmış maaş ve özlük hakları korunacak.

Sözleşme imzalayarak Türk Telekom'da kalan personele, daha sonra kamuya nakil halinde verilen hak, 12 Nisan 2006'ya kadar nakil talebinde bulunacak personele de tanınacak.

5 yıllık sürenin sonunda Türk Telekom'da çalışmaya devam etmek isteyenlerin, Türk Telekom'da geçecek hizmet sürelerinin, emeklilik yönünden hisse devir tarihinden önceki statülerinde geçmiş sayılarak; kazanılmış hak, aylık, derece, kademeleriyle, kıdem aylıkları hesabında değerlendirilecek.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı