Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Cezaevlerine ve hükümlüye yeni tasnif

  Ankara
  22 Nisan 2004 - 11:47Son Güncelleme : 22 Nisan 2004 - 11:47

  Kapalı cezaevleri, F tipi cezaevlerinin faaliyete geçmesiyle ''sıkı güvenlikli kapalı cezaevleri'' ve ''normal güvenlikli kapalı cezaevleri'' olarak ikiye ayrıldı. Hükümlüler için ise yeni sınıflandırma yapıldı.

  Terör ve çıkar amaçlı suç örgütü mensupları sıkı güvenlikli kapalı cezaevine konulacak. Hükümlü ve tutukluları açlık grevi yapmaya veya bu eylemlerini sürdürmeye tahrik, teşvik veya ikna edenler de sıkı güvenlikli kapalı cezaevlerine gönderilecek.

    

  Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

    

  Buna göre, kapalı cezaevlerinin tanımı F tipi cezaevlerinin faaliyete geçmesinin ardından yeniden yapıldı.

    

  Kapalı cezaevleri ''sıkı güvenlikli kapalı cezaevleri'' ve ''normal güvenlikli kapalı cezaevleri'' olarak ikiye ayrıldı.

    

  Sıkı güvenlikli kapalı cezaevleri; ''iç ve dış güvenlik personeli bulunan, firara karşı fizik, teknik, mekanik ve elektronik engellerle donatılan, oda ve tüm koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu, yüksek düzeyde güvenliğin sağlandığı, hükümlü ve tutukluların bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları cezaevleri'' olarak tanımlandı. Bu cezaevlerinde, bireysel ve grup iyileştirme ve eğitim yöntemleri uygulanacak.

    

  Normal güvenlikli kapalı cezaevleri; iç ve dış güvenlik personeli bulunan, firara karşı fiziksel engellerin yanında teknik, mekanik veya elektronik engellerden bir veya birkaçı ile donatılmış, oda ve tüm koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu, yeterli düzeyde güvenliğin sağlandığı, hükümlü ve tutukluların gereksinimine göre bireysel, grup ve toplu iyileştirme veeğitim yöntemlerinin uygulandığı cezaevleri olarak belirtildi.

     

  HÜKÜMLÜ GRUPLARI

     

  Yeni tüzük, cezaevlerindeki hükümlülerin nasıl gruplandırılacağını da düzenliyor.

  Daha önceki tüzükte ''siyasi suçlular'' olarak gösterilen hükümlü grubu yeni tüzükte çıkarıldı.

    

  Buna göre, hükümlüler ''İlk defa suç işleyenler'', ''mükerrirler ve itiyadi suçlular'', ''mesleki suçlular'', ''akli ve bedeni durumları dolayısıyla özel bir infaz rejimine tabi tutulacak olan suçlular'', ''yaşları dolayısıyla özel bir infaz rejimine tabi tutulacak olan suçlular'', ''terör suçluları'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup suçlular'' olarak gruplandırıldı.

    

  Ayrıca, bu gruplar kendi içinde hükümlülük süreleri ve suçlarının türleri itibariyle tasnife tabi tutulacak. Bunların tasnif ve müşahedelerine ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

     

  SIKI GÜVENLİKLİ CEZAEVLERİNE KİMLER KONULACAK?

     

  Tüzük, sıkı güvenlikli kapalı cezaevlerine konulacak hükümlüleri şöyle sıraladı:

    ''- Terörle Mücadele Kanunu'nda ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu'nda belirtilen suçlar,

    - Türk Ceza Kanunu'na göre örgüt vasıtasıyla işlenen suçlarda örgütü kuran ve idare eden,

    - Bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozan veya iyileştirme tedbirlerine ısrarla karşı koyan,

    - Kendisinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü tehlikeye düşüren tutum ve davranışlarda bulunan,

    - Hükümlü ve tutukluları intihara teşvik veya ikna eden,

    - Hükümlü ve tutukluları açlık grevi yapmaya veya bu eylemlerini sürdürmeye tahrik, teşvik veya ikna eden,

    - Firar, tünel kazma, ayaklanma, rehin alma ve benzeri eylemleri örgütleyen veya bu hususta tahrik ve teşvikte bulunan ya da bu eylemlere katılan,

    - Her ne suretle olursa olsun diğer hükümlü ve tutuklular ile kurum personeli üzerinde, yarar sağlamak amacıyla veya ideolojik maksatlarla örgütlü veya bireysel olarak maddi veya manevi nüfuz kuran veya kurmaya teşebbüs eden,

    - Yukarıdaki bentlerde belirtilenler dışında kalan eylem ve tutumları nedeniyle özel gözetim ve denetim altında bulundurulmasının gerekli olduğu saptanan.''

   

  Terörle Mücadele Kanunu ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu'nda belirtilenler dışında kalan suçları işleyenlerin sıkı güvenlikli cezaevlerine gönderilebilmeleri için bulundukları kurumun teklifi ve bakanlığın onayı gerekecek.

   

  Sıkı güvenlikli kapalı cezaevlerinde yeterli yer bulunmadığı takdirde, buraya gönderilecek hükümlü ve tutuklular normal güvenlikli kapalı cezaevlerinin sıkı güvenlikli bölümlerine gönderilecek.

   

  Terör ve çıkar amaçlı suç örgütü suçlarından hüküm giyenlerin cezalarının üçte birini iyi halle geçirmek koşuluyla, diğer hükümlü ve tutuklular ise Adalet Bakanlığı'nca her yılın Ocak ayı içinde çıkarılacak genelgede belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde, tutum ve davranışlarında olumlu gelişme görülmesi halinde, kişiliklerine ve durumlarına uygun diğer ceza infaz kurumlarına, bulundukları kurumun teklifi ve bakanlığın onayı ile gönderilebilecekler.

     

  YASAK YOKSA ESER GİRİŞİ SERBEST

     

  Mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla hükümlü ve tutuklularca getirilen veya onlara dışarıdan gönderilen basılı eser ve yayınlar kuruma alınabilecek. 

    

  Resmi kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkarılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlü ve tutuklulara ücretsiz olarak ve serbestçe ulaştırılacak. 

    

  Kütüphaneye konulacak basılı eser ve yayınların, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla kuruma alınmasına idarece izin verilecek.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı