Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Beşiktaş durmuyor! Bir çalım da Fenerbahçe'ye...

Trabzonspor’un elinden Tolgay Arslan’ı kapan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin ilgilendiği Jimmy Durmaz’a da el attı. Türk asıllı İsveçli futbolcu için Olympiakos’a ara transferdeki ilk teklifi Siyah-Beyazlıların verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Be­şik­taş transferde frene basmıyor. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r Milosevic, Opare ve Tolgay Arslan’ın ardından bu kez adı Fe­ner­bah­çe ile anı­lan Jimmy Dur­maz’ı hedefe koydu.

Se­zon ba­şın­da Oly­mpi­akos'a trans­fer olan Türk asıl­lı İs­veç­li fut­bol­cu için ara trans­ferdeki ilk girişimin Fe­ner­bah­çe'den de­ğil Be­şik­taş'tan gel­di­ği or­ta­ya çık­tı. Si­yah-Be­yaz­lı­la­rın Yu­nan eki­biy­le te­ma­sa ge­çe­rek Jimmy ile il­gi­li dü­şün­ce­leri­ni sor­du­ğu öğ­re­nil­di.

Beşiktaş durmuyor Bir çalım da Fenerbahçeye...

“OĞLUM GELMEYE HAZIR”
Jimmy'nin ba­ba­sı Si­mon Dur­maz da ge­liş­me­yi doğ­ru­la­ya­rak "Oly­mpi­akos bi­ze Be­şik­taş'ın tek­lif­te bu­lun­du­ğu bildirdi. Yö­ne­ti­ci­ler, 'Biz Jimmy'den mem­nu­nuz ama git­mek is­ti­yor­sa so­run çı­kar­ma­yız' di­yor­lar. Fa­kat trans­fe­rin bi­ti­mi­ne bir haf­ta kal­dı, hâ­lâ bir ge­liş­me yok. Ben Jimmy'nin Tür­ki­ye'de bü­yük bir ta­kım­da oy­na­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Jimmy de gel­me­ye ha­zır. Ku­lüp­ler net bir so­nu­ca ula­şır­sa bi­zim adı­mı­za bir so­run kal­maz. An­cak şu aşa­ma­da her şey ku­lüp­le­re bağ­lı" de­di.

FİYATI 500 BİN EURO
Oly­mpi­akos, Jimmy'i se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­la­mak için 500 bir Eu­ro is­ti­yor. Yu­nan tem­sil­ci­si oyun­cu­nun sa­tın al­ma op­si­yo­nu­nu da 500 bin Eu­ro ola­rak be­lir­le­di. (Bugün)


Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler