Bankacılık Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı kabul edildi

A.A.
01.02.2006 - 18:57 | Son Güncelleme:

TMSF'ye devredilen bankaların, devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarının tahsil edilmesine öncelik verilmesine ilişkin tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, amme alacaklarının takip ve tahsil usulünün düzenlendiği kanunda yapılması planlanan düzenlemelere paralel olarak, amma alacağından borçlu bulunan bankalar ve banka ile birlikte sorumlu tutulan kişilerin bu borçlarının bir an önce Hazine'ye intikalini sağlamak amacıyla tasarının hazırlandığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Birgen Keleş, “AKP'nin çıkardığı yasaların ya Cumhurbaşkanı tarafından iade edildiğini ya da Anayasa Mahkemesi tarafından yürütmesinin durdurulduğunu” ileri sürdü.

Maliye Bakanı Unakıtan, AK Parti Hükümeti döneminde yüzlerce yasa çıkarıldığını, bu yasalardan birkaçının iade veya yürütmesinin durdurulduğunu belirterek, “Her dönemde iade edilen veya iptal edilen yasalar olduğu gibi bizim dönemimizde de olmuştur. Ama çıkardığımız tüm yasaların iade edildiğini veya yürütmesinin durdurulduğunu söylemek yanlıştır” diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ise CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne her yasa için müracaat etmediğini, Anayasa'ya aykırı yasaların yürütmesinin durdurulması için müracaat ettiklerini belirtti.

İFLAS VE İHYASI İSTENMEYECEK

Bu arada AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan, tasarıyla ilgili dört önerge verdi. Komisyonda benimsenen önergelere göre, Fona devredilecek şirket ve iştirakler, TMSF'nin belirlediği esaslar çerçevesinde yapılacak ilanın ardından düzenlenen bilançolar esas alınarak, Fon Kurulu kararı ile İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın tasfiye olunacak. Bu şirketler, Fonun yazılı bildirimi üzerine ilgili sicilden başka bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunacak.

Fon kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin iflas ve ihyası istenemeyecek. İlan sonucunda kayıt altına alınan alacaklar, Fon tarafından tasfiye kararı verilen şirketin alacaklılarına dağıtılacak.
Tasfiye olunan şirketlerin hakim ortakları, yöneticileri ile üçüncü şahıslar aleyhine açılan şahsi sorumluluk, iflas, alacak davaları, Fon tarafından devam ettirilecek.

Benimsenen önergeyle bankalara; izin almak yerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) bildirilmesi kaydıyla yurt içinde şube açma kolaylığı getirildi.
Kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümler dikkate alınarak Kurulca belirlenecek esaslara uyulması ve Kuruma bildirilmesi kaydıyla yurt içinde banka şubesi açılabilecek.

DEVLET ALACAKLARINA ÖNCELİK...

Tasarıya göre, Bankacılık Kanunu'na göre faaliyet izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalar hakkında iflas kararı verilmesi halinde, bankanın iflas masası tarafından külli icra yoluyla tasfiye edilmesi sonucunda dağıtılacak olan paralardan; Fon dahil imtiyazlı alacaklılardan önce devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacakları tahsil edilecek.

Cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına oransal olarak taksim edilerek ödenecek.

Yapılan dağıtım sonrasında bakiye borç kalması halinde; lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gerekli olan ve kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullarca yapılması gereken devir; tescil ve nakli işlemlerine engel teşkil etmeyecek.

Fon tarafından haklarında takibat başlatılmış kişilerin ve bankanın mal varlıklarının paraya çevrilmesi sonucunda elde edilecek tutardan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na düşen kısmı bir hesapta toplanacak. Bu hesaptan, sırasıyla devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının bu kişilerden olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında bulunan alacaklarının tahsili için ödeme yapılacak.

Tasarıda ayrıca, Fon tarafından gerçekleştirilecek satışlarda uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasına yönelik açıklık da getirildi. Buna göre, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce Fon tarafından satış ilanı verilmiş, satışı gerçekleşmiş ancak ihale bedelinin alacaklılara dağıtımı sonuçlanmamış satışlar ile 2007 yılına kadar ilan edilecek satışlarda, KDV istisna tutarı aynen muhafaza edilecek.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı