GÜNDEM
SPORARENA
YAZARLAR
EKONOMİ

Uygulamada okumaya devam et.

10 soruda ‘Varlık Barışı’nın koşulları

Ancak ‘Varlık Barışı’ tasarıda yoktu. ‘Varlık Barışı’na ilişkin hükümler mecliste yasa metnine ilave edildi. Ve Cumhurbaşkanı’nın imzası sonrasında 7143 Sayılı Yasa 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Vergi barışı- matrah artırımı, stok ve kasa affının koşullarını, yasa daha Resmi Gazete’ de yayımlanmadan ayrıntılarıyla (9-13 Mayıs tarihlerinde yazı dizisi olarak) ele almıştık.

Bugün varlık barışında merak edilen soruları cevaplıyoruz.

Varlık Barışı ile genel olarak ‘kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor ve varlıklarını beyan edenlere-getirenlere herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacağı güvencesi’ sağlanıyor.

YURTDIŞINDAN GETİRİLECEK VARLIKLAR

1- Hangi varlıklar ülkeye getirilebiliyor?

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları getirilebiliyor.

2-Varlıkların son bildirim tarihi ne zaman?

30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

3- Varlıkların değeri üzerinden ne kadar vergi ödenecek?

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecekler.

4- 31 Temmuz’a kadar getirilirse vergi yok mu?

Sayılan varlıklar eğer; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilirse, yüzde 2 vergi de istenmiyor. Temmuz sonuna kadar varlıklarını Türkiye’ye getiren şirket ve şahısların herhangi bir vergi ödemesi gerekmeyecek.

5- İncelenmeme güvencesi sağlanıyor mu?

Sayılan varlıklar Türkiye’ye getirildiğinde ‘vergi incelemesi yapılmayacağı’ güvencesi veriliyor... Yasa metninde; bu varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi yapılmayacak’ ‘vergi tarhiyatı yapılmayacak’ deniliyor...

6- İncelenmeme güvencesi kalkabiliyor mu?

Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... Yüzde 2 oranındaki hesaplanan vergi eğer vadesinde ödenmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor. Varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartları ihlal edilirse de incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

7- Yurtdışı kredilerin kapanmasında kullanılabilir mi?

Sayılan varlıklar; defterlerde görünen kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında da kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın varlık barışı hükümlerinden yararlanılır.

YURTİÇİNDEN BEYAN EDİLECEK VARLIKLAR

8- Hangi varlıklar beyan edilebilir?

Yurtiçinde; yurtdışından farklı olarak taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor.

9- Son bildirim tarihi ne zaman?

Yurtdışı varlıkların bildirimi banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleşecekken, yurtiçi varlıklar için bildirim 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairesine yapılacak. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Kasım 2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

10- Vergi ne kadar ödenecek?

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenebilecek.

31 Temmuz 2018 tarihine kadar; vergi dairesine beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak (yurtdışı varlıklarda olduğu gibi) yine vergi ödenmesi gerekmiyor.  

Yazının devamı...

Satıcı değil, kullanıcıyım

Uyuşturucu satanın; topluma verdiği tahribat, uyuşturucu kullanana göre kat be kat fazla olduğundan; satıcının cezası da içiciye göre daha fazla haliyle... Üzerinde uyuşturucu ile yakalananlar, bu yüzden ‘Satıcı değil, içiciyim-kullanıcıyım’ savunmasını yaparlar...

Yeni vergi barışı yasasındaki bir düzenleme, ‘satıcı değil, kullanıcıyım’ anektodunu hatırlattı bana... 

Yasanın matrah arttırımı hükümlerinden; naylon faturayı piyasaya sürenler (düzenleyenler) yararlanamıyor, naylon faturayı kullananlar ise yararlanabiliyor. (5.nci madde, 9.ncu fıkra)

Geçmiş beş yıla ilişkin matrah arttırımı yapan mükellefler için Maliye artık o yıllara ilişkin inceleme yapmayacak. Ancak bu hükümden sahte fatura kullananlar yararlanabilecekken, sahte fatura düzenleyenler ise yararlanamayacak.

Normalde; Vergi Usul Kanunu (VUK) naylon faturayı düzenleyeni de, kullananı da aynı görüyor. Her iki işlem için de; üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası (VUK Md. 359/b) ve vergi kaybının üç katı tutarında parasal ceza öngörülüyor.  (VUK Md. 344) Ancak vergi barışı yasası; düzenleyeni ve kullananı aynı görmüyor, birbirinden ayırıyor. Sahte fatura kullananlara; geçmiş yıllara ilişkin matrah arttırarak- vergi ödeyerek barışma hakkı tanınıyor. Sahte fatura düzenleyenlere ise matrah arttırımı yoluyla incelenmeme garantisi verilmiyor, barışma imkânı tanınmıyor.

Naylon fatura düzenlenmemiş olsaydı, bu faturayı kullanan da olmayacaktı. Naylon fatura düzenlenmese; kaçakçının haksız kazancı, devletin de vergi kaybı oluşmayacaktı. Sahte fatura düzenleyenle, kullanan aynı kefede değil hakikaten... Özellikle; ‘Bilmeyerek ve çıkar sağlamaksızın naylon fatura kullananların’ hiç kabahati yok zaten. Birçok mükellef için; geçmiş yıllarda kayıtlara giren yüzlerce- binlerce faturaların içinden, hangisi sahte, hangisi değil ayırt edilememiş olabilir.

 İşletmeler hakkında sahte fatura kullanıldığına dair bir vergi inceleme raporu-tespit varsa veya tespit olmaksızın mükellefin bu yönde şüphesi söz konusuysa vergi barışı oldukça avantajlı. 2013’den, 2017’ye; geçmiş 5 yılın tümü için de, bu dönemlerden herhangi bir yıl için de Maliye ile barışma imkânı mevcut. Barışanlar için artık geçmiş 5 yıla ilişkin vergi inceleme riski söz konusu olmayacak. Geçmiş beş yıla ilişkin şahıs işletmeleri Gelir Vergisi (GV), şirketler ise Kurumlar Vergisi (KV) için matrah artırımı-vergi artırımı yapabilirler. Özellikle defter kayıtlarında sahte fatura bulunduğuna (kullanıldığına) dair tespit veya şüphesi olanların yalnız GV veya KV açısından değil KDV açısından da matrah artırımı hükümlerinden yararlanmaları yerinde olacaktır.

TERÖR SUÇLARI DA YARARLANAMIYOR 
Vergi Barışı Yasası’na göre yalnız naylon fatura düzenleyenlere değil “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlara da” barışma imkânı tanınmıyor.

Ayrıca terör suçundan hüküm giyenler ve yasada (5.inci maddesinin 9.ncu fıkrası) belirtilen; terör örgütleri ve milli güvenlikle ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler de matrah artırımı imkânından yararlanamıyor.  

Gerek sahte fatura düzenlemekten, gerek defter, kayıt ve belgeleri yok etme gibi nedenlerle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucunda bu fiillerin varlığı tespit edilememesi durumunda matrah arttırımından yararlanma hakkı doğabiliyor. Durumun tespitine ilişkin raporun mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvuru yapıp, ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte yeni hesaplanan vergiler ödenerek matrah arttırım imkanı sağlanabiliyor.

Matrah artırımından yararlanan mükellefler için her ne kadar vergi incelenme riski kalkmış olsa da, defter ve belgelerini saklama ve ibraz yükümlülüklerinin devam ettiğini de ayrıca belirtelim.

Yazının devamı...

Stok ve kasa affının koşulları

‘Vergi Barışı’ dizimizin son yazısında ‘Stok ve kasa affının’ koşullarına göz atıyoruz.

KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN EMTİA, MAKİNE, DEMİRBAŞLAR

- Hangi işletmeler kayıt düzeltme işleminden yararlanabilir?

- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil) yararlanabiliyor. Mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedip uyumsuzlukları giderebilecek. İşletmeler söz konusu kıymetleri, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile ve bir envanter listesi ile vergi dairelerine 31 Ağustos’a gerekiyor. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılamıyor.

- Emtia, makine veya demirbaşın muhasebe kaydı nasıl yapılacak?

- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açacaklar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecek. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedecekler.

- Beyan üzerinden ne kadar KDV ödenecek?

- Beyan edilen; genel orana (yüzde 18) tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden yüzde 10 oranı, indirimli orana (yüzde 1, yüzde 8) tabi diğer kıymetlerin bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak. Hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenebilecek. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemiyor. Emtia üzerinden ödenen vergi ise genel esaslara göre indirilebiliyor. Belgesiz olarak kayda alınan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için KDV Kanunu’nda (Md.9/2) öngörülen cezalı vergi de, vergi barışından yararlanan mükelleflerden artık istenemeyecek.

Kayıtlara alınan kıymetler satılınca satış değeri ne olacak?

- Maliye’ye bildirilen kıymetler satıldığında satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamayacak.

- Faturasız kayda alınan emtia veya makine için sonradan ceza kesilir mi?

- Vergi barışı yasasında açıkça ‘geçmişe yönelik vergi cezası uygulanmaz’ denilmekte.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN MALLAR

- Hangi işletmeler kayıt düzeltme işleminden yararlanabilir?

- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor. Mükellefler, kayıtlarında yer almasına rağmen işletmelerinde olmayan emtiaları, 31 Ağustos’a kadar, aynı türden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen brüt kâr oranına göre fatura düzenleyerek ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirip kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilecekler. Brüt kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacak.

- Faturanın düzenlenmesinden doğan KDV ne zaman ödenecek?

- Ödenmesi gereken KDV; ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek.

- Eczanelerde fiziken bulunmayan stoklar nasıl düzeltilebilir?

- Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, 31 Ağustos’a kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecek. Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemiyor, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınamıyor.

- Stoklarda olmayan mal satılınca sonradan ceza kesilir mi?

- Vergi barışı yasasında ‘geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacağı’ belirtiliyor.

KAYITLARDA GÖRÜNEN AMA FİİLEN KASADA OLMAYAN PARALAR

- Hangi işletmeler kayıt düzeltme işleminden yararlanabilir?

- Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor. 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos’a kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.

- Beyan edilen tutar üzerinden ne kadar vergi ödenecek?

- Beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.

- Ödenecek vergi mahsup edilebilir mi?

- Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmiyor; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmiyor. Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat da söz konusu olmayacak.

Bu beyanlar nedeniyle 2018 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri beyanname verme süresi içinde yapılabiliyor ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz hesaplanması riski de oluşmuyor.

BİTTİ

 

Yazının devamı...

Barışla vergi cezasının tamamı siliniyor!

30 Nisan’da Meclis’e gelen; vergi ve imar barışını da içeren yasa tasarısı, önceki gün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kısa sürede Resmi Gazete’de de yayımlanacaktır. Bu durumda matrah arttırımından yararlanmak için son başvuru tarihi de (yayım tarihini izleyen üçünçü ayın sonunda) 31 Ağustos 2018 olacaktır.

Zamanaşımı süresi dolmamış; geçmiş 5 yıl için (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017)  vergi incelemesi riskini ortadan kaldırmak isteyen mükellefler matrah artırımı-vergi artırımı yoluyla barış imzalayabilecekler. (Matrah arttırımının koşullarını; kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler için ve gelir vergisi mükellefi olan kişiler için geçtiğimiz üç günde ayrıntılarıyla açıkladık.)

Başlıkta yer alan ‘verginin yarısını ödeyerek’ ‘cezanın tamamından kurtulabilecek’ mükellefler var bir de. (Asla bağlı ceza değilse- yüzde 75’i siliniyor.) Bu mükellefler vergi incelemesi yaşamış ve ardından kendilerine ilave vergi ve vergi cezası tebliğ edilmiş mükellefler.

KİMLER YARARLANIYOR
Yasanın yayımlandığı gün itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları için vergi aslının yarısı, vergi cezasının (vergi ziyaı) tümü siliniyor. (Usulsüzlük gibi asla bağlı olmayan cezalarda ise yüzde 75’i siliniyor.)

Yarısı silinen vergi aslı üzerinden; -düşük oranlı- yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak faiz ödenecek, -yüksek oranlı- gecikme faizi ve zammı ise ödenmeyecek.

Yine yasanın yayımlandığı gün itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar için de bu indirimlerden yararlanmak mümkün.

İHBARNAME TEBLİĞ EDİLMEMİŞSE
Matrah arttıracak işletmelerin hesaplarına ilişkin devam eden vergi incelemesi, (yasanın bu ay yayımlanacağı varsayıldığında) 31 Temmuz 2018’e kadar sonuçlandırılamazsa bu işlemlere devam edilemeyecek, dolayısıyla ceza da kesilemeyecek. Daha önceden vergi incelemesi yapılmış ve inceleme sonucu ilave vergi ve ceza kesilmiş dönemler için de mükellefler matrah arttırımı yaparak inceleme riskini tamamen ortadan kaldırabilir.

HENÜZ KARARA BAĞLANMAMIŞSA
Yasanın yayım tarihi itibariyle; itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları için de düzenlemeler mevcut.

Vergi mahkemesinin en son kararı terkin (silinme) ise: Vergi aslının yüzde 80’i siliniyor, vergi cezasının tamamı siliniyor. Vergi aslının yüzde 20’si ödeniyor, bu yüzde 20 vergi aslı üzerinden (cazip faiz oranlı) Yİ-ÜFE oranlı faiz de ödeniyor. Yüksek oranlı gecikme faizi ve zammı ise siliniyor.

Vergi mahkemesinin en son kararı tasdik ya da tadilen tasdik ise: Tasdik edilen vergi aslının tamamının, terkin edilen vergi aslının yüzde 20’sinin ödenmesi gerekecek. Cazip oranlı; Yİ-ÜFE üzerinden faiz ödeniyor. Vergi cezası ve yüksek oranlı gecikme faizi ve zammı ise siliniyor.

Danıştay veya bölge idare mahkemesi bozma kararı vermişse: Vergi aslının yüzde 50’si siliniyor vergi cezasının tamamı siliniyor. Gecikme faizi ve zammı yerine (cazip faiz oranlı) Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutar dikkate alınıyor.

Kısmen onama, kısmen bozma kararı verilmişse:  Onanan kısım için “tasdik kararı”, bozulan kısım için “bozma kararı” hükümleri geçerli olacak.

YARIN: 

Yazının devamı...

Mülkünü satan kiralayan nasıl barışır?

SON yıllarda Maliye’nin teknolojiyi etkin kullanması, neredeyse tüm kira bedellerinin bankadan ödenme zorunluluğun olması, kira gelirinden dolayı beyanname veren mükellef sayısını sürekli arttırdı. Ancak yine de; eksik beyan edilen veya hiç beyan edilmeyen kira işlemleri, kayıt dışı konut-işyeri kiralamaları da olabiliyor...

Ayrıca mülkünü satarak kazanç elde etmesine rağmen Maliye’ye beyan edilmeyen gelirler de var. İşte bu kişiler için Maliye ile barış imkânı doğdu. Geçmişte elde ettiği kira gelirini veya gayrimenkul satış kazancını beyan etmeyenler vergi barışı imzalayarak, düşük bir bedel ödeyerek, vergi inceleme riskinden kurtulabilecekler.

Maliye’de bu işten kazançlı çıkacak. Hem inceleme yapmaksızın geçmiş dönemlere ilişkin gelir elde edecek, hem de mevcut denetim yükünü hafifletip yeni dönemler için denetim yapılan mükellef sayısını arttıracaktır.

Yazı dizimizin üçüncü gününde mülk sahipleri için vergi barışı hakkındaki kritik soruları ele alıyoruz...

1- Hangi dönemler için vergi barışı sağlanabilir?
Hali hazırda; mükelleflere geçmiş 5 yıl için vergi incelemesi yapılabiliyor. Zamanaşımı süresi dolmamış yıllar 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017. Dolayısıyla bu beş yıl için matrah arttırımı yapıldığında bu yıllara ait gelirlere ilişkin artık Maliye bir inceleme yapmayacak.

2- Matrah arttıranlar ne kadar ödeme yapacak?
Kira geliri elde edenler için matrah artırım oranları ve en az artırım yapılabilecek tutarlar Tablo 1’de yer almakta… Örneğin; 2016 yılı için vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyenler, daha önce beyan ettikleri GV matrahını, yüzde 20 oranında arttıracak (Artırılan matrah 4.327 TL’nin altında olamıyor), bunun da yüzde 15’ni ödeyecekler.

Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerin; yasal süresinde verilmesinde ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi konusunda aksama yaşanmışsa vergi oranı (en az matrah tutarı üzerinden) olarak yüzde 15 değil, yüzde 20 oranı dikkate alınacak. Her bir dönem için ayrı ayrı 10 TL’yi aşmayan tutardaki eksik ödemeler, 5 puanlık oran avantajından yararlanmayı engellemiyor.

3- Hiç kira geliri beyan etmedim ne kadar ödeme yapmam lazım?
2013 için: 724 TL, 2014 için: 766 TL, 2015 için: 814 TL, 2016 için: 865 TL ve 2017 için 981 TL ödendiğinde, geçmiş beş yılın vergisi sorulmayacak. Vergi barışından yararlanan mülk sahipleri, kira geliri nedeniyle bir vergi incelemesi yaşamayacak. (İlgili yıllarda kira gelirinden dolayı beyanname verme sınırını –istisna- aşmayanlar için zaten vergi riski yok. Örneğin 2016 için ‘Yıllık 3.800 TL’yi aşmayan konut kira geliri elde edenlerin’ beyanname verme zorunlulukları yoktu. 2016 için işyeri kiralarında ise yıllık brüt 30.000 TL’yi aşmayan kira geliri olanlar beyanname vermiyorlardı.)

4- Kira gelirini düşük beyan edenler de faydalanabiliyor mu?
Kira gelirini düşük beyan edenler, Tablo 1’de yer alan oranda matrah artırımında bulunarak ilgili yıl veya yıllar için vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Örneğin 2016’da aylık 2.000 TL kira geliri elde edilmişken, aylık 1.500 TL kira geliri (düşük) beyan edilmişse vergi barışından matrah artırımı yoluyla yararlanılabilir.

5- 2015’de ev almış 2016’da satmıştım ama beyanname vermemiştim ne kadar ödersem bunun vergisi sorulmaz?
2016’da evin satışından ne kadar kazanç edilmiş olursa olsun 2.885 TL ödendiğinde vergi incelemesi riski kalkıyor. Diğer yıllar için vergi barışından faydalanmak isteyenler ise, 2013 için: 2.456 TL, 2014 için: 2.557 TL, 2015 için: 2.712 TL ve 2017 için: 3.270 TL ödendiğinde geçmiş yılların vergileri kendilerinden sorulmayacak. (Gelir Vergisi Yasası’na göre; gayrimenkulünü, edinim tarihinden beş tam yıl geçtikten sonra satıp kazanç elde edenler için vergi olmadığından bu kişilerin vergi barışına ihtiyaçları zaten yok.)

6- Daha önce incelenmiş dönemler (yıllar) için matrah arttırımı yapılabilir mi?
Daha önce vergi incelemesi yapılmış dönem/dönemler için de, matrah artırımı yapıldığında inceleme riski tamamen ortadan kaldırılabiliyor.

7- Başvuru ve ödeme tarihleri ne zaman?
Matrah artırımı için (Vergi barışı yasasının bu ay Resmi Gazete’de yayımlanacağı varsayıldığında) 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılabiliyor. Matrah artırımı başvurusu yapıp,  hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül’e kadar bu ödemelerini yapabilir.

Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül’e kadar ödenebiliyor. İkişer ay arayla toplam 6 eşit taksitte (1.045 oranında katsayı ilave edilerek)  ödeme yapılabilir. 

8- Ödeme yapılmazsa barış bozuluyor mu?
Meclis’teki yeni barış tasarısına göre ödemeler aksatılınca barışın bozulacağı anlaşılıyor. Tasarıda; kanunda belirtilen şekilde ödeme gerçekleşmediğinde , ‘madde hükmünden yararlanılamayacağı’ belirtiliyor. 

Ayrıca gecikme zammıyla (aylık 1.40 oranında)  beraber yeni hesaplanan (arttırılan) vergilerin takip ve tahsiline devam olunacağı da belirtiliyor.

2017 YILI İÇİN DE BARIŞILABİLECEK
YAZI dizimizin ilk iki gününde; yasa tasarısında 2017 yılı için yıllık kurumlar vergisi ve yıllık gelir vergisi matrah arttırımı imkanı olmadığını, ancak mecliste ‘2017 için de arttırım imkânının’ yasa metnine ilave edilebileceğini belirtmiştik. Nitekim önceki günkü genel kurulda ilave edildi de. Vergi barışı düzenlemesinin son haline göre; şirketler 2017 yılı kurumlar vergisi matrahlarını da arttırabiliyor. 2017 yılı matrah arttırım oranı yüzde 15, en az arttırılacak matrah ise 49.037 TL olarak belirlendi. Gelir vergisinde de 2017 yılı için matrah arttırım imkânı sağlandı, oranı yüzde 15 olarak belirlendi.

YARIN:

Yazının devamı...

Esnaf, doktor avukat için barışın koşulları

DÜN yasa tasarısına göre, şirketler için vergi barışının-matrah arttırımının koşullarını ele almıştık... Bugün; şahsen kazanç elde eden Gelir Vergisi (GV) mükellefleri (Basit usulde faaliyet gösteren, işletme hesabı ve bilanço esasına göre defter tutanlar) ve serbest meslek kazancı elde eden GV mükellefleri için vergi barışının koşullarına göz atalım...

1- Hangi dönemler için vergi barışı sağlanabilir?
Hali hazırda; mükelleflere geçmiş 5 yıl için vergi incelemesi yapılabiliyor... Zamanaşımı süresi dolmamış yıllar 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017... Ancak tasarıda son yılın (2017) gelir vergisi için matrah artırımı hakkı tanınmıyor. (Mecliste yasa metninin içine; ‘2017 dönemi için de matrah artırımı yapılabileceğine’ dair ilave yapılması mümkün...)

2- Barış sonrası vergi incelemesi yapılmayacak mı?
Matrah arttırımı yapılan vergiler ve ilgili dönemler için Maliye vergi incelemesi yapmayacak. Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için Maliye’nin vergi incelemesi yapma hakkı devam ediyor.

3- Doktor, avukat gibi serbest meslek kazançları elde edenler ne kadar ödeme yapacak?
Bilanço usulüne göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler için matrah artırım oranları ve en az artırım yapılabilecek tutarları aynı. (Tablo 1)

Örneğin; 2016 yılı için vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyenler, daha önce beyan ettikleri GV matrahını, yüzde 20 oranında arttıracak (Artırılan matrah 21.636 TL’nin altı olamıyor), bunun da yüzde 15’ni ödeyecekler. (Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerin; yasal süresinde verilmesinde ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi konusunda aksama yaşanmışsa vergi oranı olarak yüzde 15 değil, yüzde 20 oranı dikkate alınacak. Her bir dönem için ayrı ayrı 10 TL’yi aşmayan tutardaki eksik ödemeler, 5 puanlık oran avantajından yararlanmayı engellemiyor. )

Ancak her yıl için belirlenmiş asgari matrah tutarları da mevcut. 2016 yılı örneği için; bildirilecek asgari matrah (o yıl için zarar beyan edilmiş olsa dahi) en az 21 bin 636 TL olabilecek. Bu matrah üzerinden de yüzde 15 oranında vergi barışı karşılığı olarak 3.245 lira ödenecek. 

4- İşletme hesabı esasına göre defter tutanlarda vergi barışının koşulları nedir?
İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar için en az artırılacak matrah tutarları Tablo-1’de yer almakta. Örneğin; 2016 yılı için matrah artırımı tutarı 14 bin 424 TL’nin altında olamıyor.

5- Basit usulde vergi mükellefiyeti olanlarda vergi barışının koşulları nedir?
Geliri basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri için en az artırılacak matrah tutarları da Tablo-1’de yer almakta. 2016 yılı için, vergi barışından faydalanılmak istenildiğinde en az artırılacak matrah tutarı 2.164 TL’nin altı olamıyor.

6- Daha önce incelenmiş dönemler (yıllar) için matrah arttırımı yapılabilir mi?
Daha önce vergi incelemesi yapılmış dönem/dönemler için de, mükellefler matrah arttırımı yaparak inceleme riskini tamamen ortadan kaldırabilir.

7- Matrah artırımından sonra defter belgeler saklanmaya devam edilecek mi?
Matrah arttırımı, defter ve belgelerin saklama ve ibraz mecburiyetini ortadan kaldırmıyor.

8- Vergi barışından kimler yararlanamıyor?
Vergi Usul Kanunu’nda Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen maddede (359/b) geçen “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” matrah arttırımından yararlanamıyor. Aynı konuda incelemesi devam edenler ise ancak inceleme sonucunda (olumsuzluk çıkmazsa) yararlanabilecekler.

Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah arttırımı hükümlerinden yararlanabiliyor.

Ayrıca terör suçundan hüküm giyenler ve yasa tasarısında (5.inci maddesinin 9.ncu fıkrası) sayılan; terör örgütleri ve milli güvenlikle ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler de matrah artırımı imkânından yararlanamıyor.  

9- Geçmiş yıl zararları ilerleyen yıllarda mahsup edilebilecek mi?
Matrah arttırımında bulunulan yıllara ait zararların yarısı, takip eden yılların karlarından mahsup edilemiyor.

10- KDV için de vergi barışından faydalanılabilir mi?
Mükellefler Tablo-2’de yer alan oranlarda geçmiş beyannamelerinde yer alan (hesaplanan) KDV’lerini artırdıklarında vergi barışı hükümlerinden yararlanabilirler. Muhtasar Beyanname ile beyan edilmesi gereken ücret GV Stopajı için de vergi barışından Tablo 3’de yer alan oranlarda arttırım yapılarak vergi barışı hükümlerinden yararlanmak mümkün.Gerek KDV matrahları, gerek ücret stopaj matrahlarının artırımı 2017 dönemi için de yapılabiliyor.

11- Başvuru ve ödeme tarihleri ne zaman?
Matrah artırımı için (Tasarının bu ay yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlanacağı varsayıldığında) 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılabiliyor. Matrah artırımı başvurusu yapıp,  hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül’e kadar bu ödemelerini yapabilir.

Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül’e kadar ödenebiliyor. İkişer ay arayla toplam 6 eşit taksitte (1,045 oranında katsayı ilave edilerek) ödeme yapılabilir. 

12- Ödeme yapılmazsa barış bozuluyor mu?
2016’daki 6736 sayılı kanunla düzenlenen vergi barışında (matrah arttırımında) ödemeler aksatılınca yalnızca gecikme zammının yükü (ikiye) katlanıyordu ancak barış bozulmuyordu. Ancak meclisteki yeni barış tasarısında ise barışın bozulacağı anlaşılıyor. Tasarıda; kanunda belirtilen şekilde ödeme gerçekleşmediğinde, ‘madde hükmünden yararlanılamayacağı’ belirtiliyor. 

YARIN:

Yazının devamı...

Hangi şirketler vergi incelemesine tabi olmayacak?

Hesaplarında sorun olmasa bile; kayıtlara azami özen gösterilmiş olsa da, geçmiş yıllara ilişkin ne kadar fatura, ne kadar işlem varsa, her biri ayrı ayrı vergisel riskler taşıyor sonuçta...

Şimdi; vergi cezası da dâhil tüm riskler bertaraf ediliyor matrah arttırımı yoluyla. Şirketlere vergi incelemesi yapılmayacağı garantisi veriliyor yeni yasa tasarısıyla.

Meclis’teki tasarıyla; ‘Maliye inceleme hakkından vazgeçiyor, isteyen mükellefler de bunun karşılığı geçmiş yıllar vergi beyanlarını artırıyor’. Aslında bu işleme, bir nevi sigorta poliçesi de denilebilir. Vergi mükellefleri, geçmiş yıl hesaplarının vergi incelemesine tabi olmayacağı garantisini devletten almış oluyor bu sigorta poliçesiyle...

İncelenmeme güvencesine kavuşmak isteyenler gelir vergisi mükellefi de olabilir, kurumlar vergisi mükellefi de. Şahsen vergisini ödeyen kişiler gelir vergisi matrahlarını, şirketlerse kurumlar vergisi matrahlarını arttırabiliyor.

Hali hazırda; mükelleflere geçmiş 5 yıl için vergi incelemesi yapılabiliyor. Zamanaşımı süresi dolmamış yıllar 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017... Ancak tasarıda hem kurumlar vergisi, hem gelir vergisi mükelleflerine son yıl (2017) için matrah artırımı hakkı tanınmıyor. (Meclis’te yasa metninin içine; ‘2017 dönemi için de matrah artırımı yapılabileceğine’ dair ilave yapılması mümkün) Şirketler için matrah arttırımının diğer koşullarına ilişkin merak edilen soruların cevaplarını da şöyle özetleyebiliriz:

Hangi yıl için ne kadar artırım yapılacak?
Örneğin; 2016 yılı için vergi incelemesi riskini kaldırmak isteyen anonim ve limited şirketler, daha önce beyan ettikleri Kurumlar Vergisi (KV) matrahını, yüzde 20 oranında arttıracak, bunun da yüzde 15’ni ödeyecekler. (Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerin; yasal süresinde verilmesinde ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi konusunda aksama yaşanmışsa vergi oranı olarak yüzde 15 değil, yüzde 20 oranı dikkate alınacak. Her bir dönem için ayrı ayrı 10 TL’yi aşmayan tutardaki eksik ödemeler, 5 puanlık oran avantajından yararlanmayı engellemiyor. )

Ancak her yıl için belirlenmiş asgari matrah tutarları da mevcut. 2016 yılı örneği için; bildirilecek asgari matrah (o yıl için zarar beyan edilmiş olsa dahi) en az 43 bin 260 TL olabilecek. Bu matrah üzerinden de yüzde 15 oranında vergi barışı karşılığı olarak (2016 yılı için) 6.489 lira ödenecek. 

Artırım oranı ve bildirilmesi gereken asgari matrahlar, Tablo-1’de yıllar itibariyle yer almaktadır.

KDV için de matrah arttırımı yapılabiliyor mu?
Tablo 2’de yer alan oranlarda geçmiş beyannamelerinde yer alan (hesaplanan) KDV’leri arttırıldığında vergi barışı hükümlerinden yararlanılabiliyor. İşletmeler, muhtasar beyanname ile beyan etmeleri gereken ücret GV Stopajı için de vergi barışından Tablo 3’de yer alan oranlarda arttırım yaparak vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor.

Gerek KDV matrahları, gerek ücret stopaj matrahlarının artırımı 2017 dönemi için de yapılabiliyor.

Başvuru ve ödeme tarihleri ne zaman?
Matrah artırımı için (Tasarının bu ay yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlanacağı varsayıldığında) 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılabiliyor. Matrah artırımı başvurusu yapıp,  hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül’e kadar bu ödemelerini yapabilir.

Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül’e kadar ödenebiliyor. İkişer ay arayla toplam 6 eşit taksitte (1,045 oranında katsayı ilave edilerek)  ödeme yapılabilir. 

Hangi vergiler için barış yapılamıyor?
Yıllık kurumlar vergisi ve yıllık gelir vergisi için matrah arttırımı yapılabiliyor. KDV için ve ücret, kira, serbest meslek ödemeleri üzerinden hesaplanan stopajlar için de matrah arttırımı yapılabiliyor. (Yasa tasarısının 5.nci Maddesinin 1, 2 ve 3 no.lu fıkraları) Kâr dağıtımı stopajı,  sorumlu sıfatıyla ödenen KDV, Damga vergisi ve ÖTV gibi vergilerde matrah arttırımı imkanı ise sağlanmıyor.  

Tasarıda matrah artırımında bulunanlar hakkında; VUK’nun 367.nci madde kapsamında (Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul) inceleme yapılabileceği belirtiliyor. Ancak bu incelemelere göre de; matrah veya vergi artırımında bulunulan dönemler ve vergiler için tarhiyat (vergi hesaplaması) yapılamayacağı da ayrıca belirtiliyor.

Vergi barışından kimler yararlanamıyor?
Vergi Usul Kanunu’nda Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen maddede (359/b) geçen “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” matrah arttırımından yararlanamıyor. Aynı konuda incelemesi devam edenler ise ancak inceleme sonucunda (olumsuzluk çıkmazsa) yararlanabilecekler.

Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah arttırımı hükümlerinden yararlanabiliyor.

Ayrıca terör suçundan hüküm giyenler ve yasa tasarısında (5.inci maddesinin 9.ncu fıkrası) sayılan terör örgütleri ve milli güvenlikle ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler de matrah artırımı imkânından yararlanamıyor.  

Ödeme yapılmazsa barış bozuluyor mu?
2016’daki 6736 sayılı kanunla düzenlenen vergi barışında (matrah arttırımında) ödemeler aksatılınca yalnızca gecikme zammının yükü (ikiye) katlanıyordu ancak barış bozulmuyordu. Ancak Meclis’teki yeni barış tasarısında ise barışın bozulacağı anlaşılıyor. Tasarıda; kanunda belirtilen şekilde ödeme gerçekleşmediğinde , ‘madde hükmünden yararlanılamayacağı’ belirtiliyor. 

Ayrıca gecikme zammıyla (aylık 1.40 oranında)  beraber yeni hesaplanan (arttırılan) vergilerin takip ve tahsiline devam olunacağı da belirtiliyor.

Dolayısıyla 2016’daki vergi barışından farklı olarak yeni tasarıyla ödeme yapılamadığı durumda mükellefin tüm barış başvurusu boşa çıkabilecek. Daha da açık olarak belirtirsek, ‘incelenmeme güvencesi’ ortadan kalkıp, Maliye’nin dilediği zaman ‘vergi incelemesi yapma hakkı’ tekrar devreye girebilecek. 

Not: Şahsen vergi ödeyen esnaf, avukat, doktor gibi kazanç elde edenler için de, yılda bir kez beyanname vermek zorunda olan gayrimenkul kira kazancı veya gayrimenkul satış kazancı elde edenler için de matrah artırımı yoluyla incelenmeme güvencesine sahip olmak mümkün. Ayrıca stok ve kasa affını içeren hükümler de yasa tasarısında mevcut… Ve hali hazırda vergi incelemesi sürecinde olanlar için, yargıya intikal etmiş dosyası olanlar için de vergi barışından yararlanılabiliyor. Tümünü ayrı ayrı ele alarak merak edilen soruları önümüzdeki günlerde cevaplandırıyoruz.  

YARIN: 

Yazının devamı...

Emeklilerde emlak vergisi avantajı

1- Hangi emekliler emlak vergisi ödemeyecek?

Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri) aldığı aylıktan başka geliri olmayan emekliler, ‘brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için’ indirimli bina vergisi (sıfır oranlı) imkânından yararlanabiliyorlar.

2- Emekliyim başka işte de çalışıyorum vergi var mı?

Emekli maaşına ilaveten yeni gelir elde etmeye başlayanlar emlak vergisini ödemek zorunda. Ancak faiz ve repo vb gelirler için durum farklı. 2017’de elde edilen mevduat faizi ve repo benzeri geliri (menkul sermaye iradı) 30.000 TL’ye kadarsa bu durum tek konut için tanınan emlak vergisi avantajını ortadan kaldırmıyor, 2018’de emlak vergisi ödenmiyor.

3- Emekliyim, iki ayrı konutta hissem var, vergi var mı?

İki ayrı konut sahipliği olunca her durumda her iki konut için de vergi ödenecek. Toplamları 200 metrekarenin altında da olsa, 200 metrekareyi de geçse fark etmiyor.

4- Kendi emekli maaşım var, eşimden ölüm aylığı da bağlandı. Vergi ödeyecek miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli maaşının yanı sıra eşten dolayı da ölüm aylığı alınması durumunda yukarıda belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi avantajından yararlanılması mümkün. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 17 Temmuz 2012 tarih ve 686 sayılı özelge.)

5- Almanya’dan emekli maaşı alıyorum, emlak vergisi ödeyecek miyim?

Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alınması durumunda indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanılabilir. Almanya’daki bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alınması durumunda indirimli (sıfır) bina vergisi uygulamasından yararlanılamıyor (Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, 22 Mart 2013 tarih ve 31 sayılı özelge).

6- Emekliyim, kendi evimi kiraya verdim, kendim de kiradayım. Emlak vergisi ödeyecek miyim?

Emekli maaşı dışında başkaca bir geliri olmayanın sahip olduğu tek konutu kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda indirimli vergi oranından yararlanabilir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 14 Mart 2012 tarih ve 358 sayılı özelge). Emeklinin, kendi tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturduğunda ise indirimli emlak vergisinden yararlanamıyor.

7- Evimden hariç gelir getirmeyen arsam da var, avantajım kayboluyor mu?

Konutu olup ayrıca -gelir elde etmediği- arazisi de olan emekli, 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu için emlak vergisi avantajından yararlanabilir. Mükelleflerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmiyor. ( Gelir İdaresi Başkanlığı, 23 Mart 2011 tarih ve 032-52 sayılı özelge)

8- Emekli, yazlığında daimi oturuyorsa vergi var mı?

Emeklinin kendine ait tek mülkü de olsa normalde yazlık için emlak vergisi ödenme zorunluluğu var. Ancak emekli, yazlığında daimi ikamet ediyorsa ve bu onun tek konutu ise (200 metrekareyi de geçmiyorsa) indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi avantajından yararlanabiliyor. Belediyelerin; vergi avantajını uygulamak için, mükelleflerden bildirim (beyan ve taahhüt) dışında başkaca bir belge istememeleri de gerekiyor (GİB Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı, 17 Şubat 2016 tarih 15 sayılı özelgesi).

9- Lojmanda oturuyorum, evimi kiraya da vermedim, vergisi var mı? 

Emekli aylığı dışında geliri olmayanlar; kira geliri elde etmediği boşta olan 200 metrekareyi geçmeyen tek konut için emlak vergisi ödemez. Eşinin görevinden dolayı lojmanda oturan ve kendi adına olan konutundan kira geliri de etmeyenler de bu konutu için emlak vergisi ödemez. (Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, 21 Mart 2011 tarih ve 20-25-19 no.luözelge).  Not: Üç günlük yazı dizimizde; tarih ve sayısına yer verdiğimiz özelgelerin tam metinleri vergidoktoru.com.tr internet adresinden görülebilir.

-BİTTİ-

Yazının devamı...