45 milyarlık madde 5 saatte geçti

Aysel Alp/Ankara
12.01.2011 - 17:43 | Son Güncelleme:

Torba yasa tasarısının yap-işlet-devret (YİD) sisteminde değişiklik yapan 95. Maddesi 5 saatlik tartışmanın ardından kabul edildi.

Devlet Bakanı Ali Babacan, bu maddenin yasalaşmasıyla ilk etapta 45 milyar TL değerinde 76 ayrı projenin hayata geçeceğini bildirdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba tasarı, sert tartışmalar nedeniyle yavaş ilerliyor. Komisyon yaklaşık 5 saat boyunca tasarıdaki YİD maddesini ve ekonomi birimlerinin İstanbul’a taşınmasını tartıştı. Komisyonun muhalefet milletvekilleri YİD sisteminde yapılacak değişikliğin devletin gelecekteki gelirlerini kaybetmesine yol açacağı uyarılarında bulundu. Bakan Babacan bu eleştirilere, “Kamu bütçesine yük getirmeden ihtiyaç duyduğumuz yatırımların yapılmasını sağlıyoruz. Bu yolla hem büyümeyi hızlandırıyoruz hem de kamu borcunu artırmadan özel sektör eliyle yatırım yapıyoruz” dedi.

Bakan Babacan, bu maddenin yasalaşmasıyla YİD yatırımlarının hızlanacağını, özel sektörün bu projelere girmek için daha fazla istekli olacağını ve daha kolay kaynak bulacaklarını söyledi.  Babacan, başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere bir çok kurumun toplamda 45 milyar dolar tutarında 76 ayrı proje hazırladığını, yasanın çıkmasının ardından bu projelerin hızlanacağını belirtti. YİD modeliyle hastaneler, otoyollar, yat limanları, havaalanları ve gümrük kapıları başta olmak üzere büyük projeler yapılacak.

MERKEZ “ŞİMDİLİK” ANKARA’DA

Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması komisyonda uzun tartışmalara yol açtı. Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınmasını öngören bir önerge tasarıya eklenmek amacıyla hazırlanmış, ancak bu önergeden vazgeçilmişti. Bu gelişme, “Merkez Bankası’nın taşınmasından vaz geçildiği” şeklinde yorumlanmıştı. Bu konuya açıklık getiren Bakanı Ali Babacan, “Merkez Bankası’nın Ankara’da kalmasını şimdilik uygun buluyoruz. Buradaki ‘şimdilik’ ifadesine dikkat çekiyorum” dedi. İstanbul’u finans merkezi yapma konusunda kararlı olduklarını belirten Babacan, “Finans merkezine biz inanırsak yabancılar da inanır” diye konuştu.

CHP Milletvekili Mustafa Özyürek, “Osmancılıktan dolayı bu hükümet Ankara’yı sevmiyor” şeklinde yorumda bulunması üzerine Babacan, “Bunu Ankara milletvekiline söylediğinizin farkındasınız değil mi?” dedi.  Güçlü bir finans merkezi olan İstanbul’un Ankara’nın da gücünü bütün dünyaya göstereceğini belirten Babacan “Ekonomide gücü olmayan uluslar arası güç olamaz. Washington’u güçlü kılan New York’un gücüdür” diye konuştu.

İŞTE 45 MİLYARLIK MADDE

 

MADDE 95- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen idare, projeye ilişkin ön yapılabilirlik etüdüyle Yüksek Planlama Kuruluna müracaat eder ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından söz konusu yatırım ve hizmetleri gerçekleştirmek için yetkilendirilebilir.

Bu Kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlere ilişkin Uygulama Sözleşmeleri; yetkili idarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanın onayı alınarak Sermaye iirketi veya Yabancı iirket ile imzalanır.”

b) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi “Bu fıkranın uygulanmasına iliŞkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.” Şeklinde değiŞtirilmiŞtir.

c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aŞağıdaki fıkra eklenmiŞtir.

“Görevli Şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilir. Ancak, talep garantisi verilmesi öngörülen sözleŞmelerde, garanti edilen mal ve hizmet düzeyinin üzerinde talep gerçekleŞmesi durumunda hasılat paylaŞımının ne Şekilde yapılacağı hususu düzenlenir.

ç) 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 64 “Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projelerde ilgili İdaresince 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olunmadan yapım ve iŞletme sürelerinde müşavirlik hizmet alımı yapılabilir. Söz konusu hizmet alımına ilişkin esas ve usuller ilgili bakanlıklar tarafından belirlenir.”

d) 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili olmak üzere görevli şirketin kullanımına bırakılacak olan; mülkiyeti kamu kurum veya kuruluşlarına (kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil) ve Hazineye ait taşınmazlar ile bedeli idare tarafından ödenmek suretiyle kamulaştırılarak tapuda idare veya Hazine adına tescil ya da tapudan terkin edilen taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan diğer yerler için kullanım bedeli ve hasılat payı alınmaz.”

e)Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aŞağıdaki geçici madde eklenmiŞtir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esas ve usuller, Devlet Planlama TeŞkilatı tarafından hazırlanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlar Kuruluna sunulur.”

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı